SFS 1978:597

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1978:597
780597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:597

Lag

Utkom från trycket

den 4juli 1978

1162

om ändring i lagen (1977:984) om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 15 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 ka p. 10 § bro ttsbalken i den

lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1977; 984) om ändring i nämn­
da balk skall ha nedan angivna lydelse.

10 § Vad i 8 kap. 13 § sägs om inskränkning i åklagares åtalsrätt skall äga

motsvarande tillämpning beträffande annat i detta kapitel omförmält brott

än grov förskingring och sådan trolöshet mot huvudman som är att anse

som grov.

Olovligt förfogande över egendom, som kommit i gärnings mannens be­

sittning genom avtal, enligt vilket äganderätten skall övergå först sedan be­

talning erlagts, eller som gärningsmannen eljest innehar på grund av kre­

ditköp med förbehåll om återtaganderätt, må e j åtalas av åklagare, med

mindre åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän s ynpunkt.

' Prop. 1977/78:142, LU 30, rskr 372.

i l U

EB

't

1

Ui

II

3

t-

^5

¬

background image

⬢Denna lag träder i k raft den 1 januari 1979 .

SFS 1978:597

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo B roomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.