SFS 1979:680

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1979:680
790680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:680 Lag om ändring i brottsbalken;

Utkom från trycket

den 17 juli 1 979

utfärdad den 5 juli 1979 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken"

dels att 29 kap. och 34 kap. 7, 8 och 12 §§ skall up phöra att gälla,

dels att 1 kap. 3 §,26 kap. 1,4, 6, 19 och 23 §§, 28 kap. 1, 3,4, 7-9 och

11 §§, 33 kap. 2 ,4. 5 och7 §§, 34 kap. 1,4, 6,9-11, 13 och 18 §§,35 kap.
10 §, 36 kap. 6 § , 37 kap. 1, 4-6, 8, 9 och 11 §§ samt 38 kap. 1,4, 6-9 och
12 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 28 kap. 6 a §, av nedan an­

givna lydelse.

1 kap.
3 §" Med påföljd fö r brott förstås i denna balk:

de allmänna straffen böter och fängelse,
disciplinstraff för krigsmän, samt

villkorlig dom, skyddstillsyn, internering och överlämnande till särskild

vård.

1722

' Prop. 1978/79:212, JuU 38, rskr 408,

" Senaste lydelse av

29 kap. 3 § 1974:205
29 kap. 8 § 1973:918.

" Senaste lydelse 1975: 667.

¬

background image

26 kap.

SFS 1979:680

I § Fängelse ådömes enligt vad för brottet är stadgat på v iss tid, ej över

tio år, eller på livstid. Fängelse på viss tid må e j understiga en månad. Vid

ådömande enligt 28 kap. 3 § av fängelse i förening med skyddstillsyn gäller

i fråga om tiden för fängelsestraffet vad i nämnd a lagrum stadgas.

Om fängelse såsom förvandlingsstraff för böter är särskilt stadgat.

4 § Den som är under aderton år må ej dömas till fänge lse, med mindre
synnerliga skäl äro därtill.

Fängelse må ådömas den som fyllt aderton men ej tjugoett år allenast när

det av hänsyn till allmän laglydnad föreligger särskilda skäl för frihetsberö-

vande.

Fängelse på livstid må ej ådömas för brott som någon begått innan han

fyllt tjugoett år.

6 §⬢* Den som undergår fängelse på viss tid må villkorligt frigivas sedan

två tredjedelar av tiden eller, om särskilda skäl föreligga, halva tiden avtjä­
nats. Frigivning må dock ej ske förrän verkställigl^eten pågått minst tre
månader.

19

Har villkorligt frigiven allvarligt åsMosati sina åligganden och kan

det antagas att han icke skall låta sig r ätta genom annan åtgärd som över­

vakningsnämnden äger vidtaga, må nämnden förklara den villkorligt med­

givna friheten eller del därav förverkad.

23 §® Förklaras villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad,
skall med avse ende å frågan om ny villkorlig frigivning vad som förverkats
anses såsom nytt straff. Dömes icke den frigivne samtidigt till fängelse på

viss tid, må dock villkorlig frigivning äga rum ändå att tid som i 6 § sägs

icke gått till ä nda.

28 kap.
1 § Skyddstillsyn må ådömas för brott varå kan följa fängelse, såframt

det prövas erforderligt att den tilltalade ställes under övervakning och me­

ra ingripande påföljd än skyddstillsyn ej finnes påkallad.

Den som är under aderton år må ej dömas till skyddstillsyn, med min dre

denna påföljd finnes lämpligare än vård enligt bamavårdslagen.

�r det lindrigaste straff som är stadgat för brottet fängelse i ett år eller

däröver, må dömas till skyddstillsyn allenast om särskilda skäl äro därtill.

3

Om det av hänsyn till allmän laglydnad prövas oundgängligen erfor­

derligt a tt skyddstillsyn förenas med frihetsberövande, må jämte skydds­
tillsyn dömas till fängelse i lägst en och högst tre månader.

" Senaste lydelse 1965:620.

® Senaste lydelse 1973:918.

Senaste lydelse 19 65:620.

' Senaste lydelse 1974: 205.

1723

¬

background image

SFS 1979:680

4 §8 Skyddstillsyn fortgår under en prövotid av tre år.

<<1

Prövotiden räknas från den dag rättens avgörande i vad ang år påföljd för i

brottet genom nöjdförklaring eller eljest vinner laga kraft mot den dömde. ^

6 a § �vervakningsnämnden kan meddela den dömde särskild föreskrift

om vad som skall gälla för övervakningen. I föreskrift får angivas på vilket

sätt och i vilken omfattning den dömde skall hålla kontakt med övervaka­

ren. Vidare får föreskrivas skyldighet för den dömde att omedelbart lämna
underrättelse till övervakaren eller skyddskonsulent hos nämnden om ute-

varo från arbetsplats, skola eller annan i föresk riften angiven verksamhet

eller inrättning. Skyddskonsulenten får meddela föreskrift som nu sagts för

tiden intill dess nämnden beslutat i frågan.

Skyddskonsulenten skall fortlöpande hålla sig underrättad om den döm­

des livsföring och om hans förhållanden i övrigt samt omedelbart föreslå
övervakningsnämnden sådan ändring i före skrift enligt första stycket som

av omständigheterna finnes påkallad. Skyddskonsulenten får ändra sådan
föreskrift för tiden intill dess nämnden beslutat i frågan.

�vervakaren må medd ela anvisningar i fråga om verkställandet av före­

skrift enligt första stycket, så ock medgiva tillfällig lättnad och vidtaga

omedelbart erforderlig jämkning.

7 §8 Iakttager den dömde icke vad som åligger honom till följd av domen

å skyddstillsyn, äger övervakningsnämnden, utom att forordna om över­

vakning eller meddela föreskrift enligt 26 kap. 15 § eller enligt 6 a § i detta
kapitel, besluta att varning skall meddelas den dömde.

�&tgärd som avses i denn a paragraf må ej av övervakningsnämnden be­

slutas efter prövotidens utgång.

8 §'0 Har den dömde allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det an­

tagas att han icke skall låta sig rätta genom åtgärd som övervakningsnämn­

den äger vidtaga, skall nämnden hos åklagare göra framställning att vid
domstol föres talan om undanröjande av skyddstillsynen.

Talan som nu sagts skall anhängiggöras före prövotidens utgång.

9 §" Undanröjes skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan påföljd

för brottet. Därvid skall skälig hänsyn tagas till vad den dömde undergått

till följd av domen å skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som ådömts

enligt 2 eller 3 § eller 34 kap. 6 §; och må fängelse ådömas på kortare tid än
för brottet är stadgat.

Finnas tillräckliga skäl ej föreligga att undanröja skyddstillsynen, må

rätten i stället besluta åtgärd som avses i 7 §. S ådan åtgärd må ej beslutas

efter prövotidens utgång.

11 § Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsynen eller om åtgärd
som avses i 7 §, må öv ervakningsnämnden eller domstol vid vilken föres

1724

8 �ndr ingen innebär att tredje stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 197 3: 918.

'8 Senaste lydelse 1973: 918.

" Senaste lydelse 1975: 1395.

¬

background image

talati enligt 8 §, såframt omständigheterna föranleda därtill, förordna att

den dömde skall på lämpligt sätt omhändertagas i avbida n på vidare för­
ordnande.

Den so m sålunda omhändertages må e j kvarhållas längre än en vecka.

Om syn nerliga skäl äro därtill, må dock genom nytt beslut förordnas att

han skall kvarhållas ytterligare högst en vecka. Efter prövotidens utgång
må den omhändertagne ej kvarhållas.

SFS 1979:680

33 kap.

2 § För brott som någon begått under inflytande av sinnessjukdom, sin-
nesslöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur, att den

måste anses jämställd med sinnessjukdom, må ej tillämpas annan påföljd

än överlämnande till särskild vård eller, i fall som angivas i andra stycket,

böter eller skyddstillsyn.

Till böter må dömas, om det finnes ändamålsenligt för att avhålla den

tilltalade från fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn må ådömas, därest sådan

påföljd med hänsyn till omständigheterna finnes lämpligare än särskild

vård.

Finnes påföljd som här sagts icke böra ådömas, skall den tilltalade vara

fri från påföl jd.

4 § Har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, må efter omstän­

digheterna ådömas lindrigare straff än för brottet är stadgat. Lindrigare
straff må ock, om särskilda skäl äro därtill, bestämmas för brott som någon

begått under inflytande av själslig abnormitet.

Om synnerliga skäl äro därtill och hinder uppenbarligen ej möter av hän­

syn till allmän lag lydnad, må jämväl i annat fall ådömas lindrigare straff än
som stadgats för brottet.

Finnes på grund av särskilda omständigheter uppenbart, att påföljd för

brottet ej är erforderlig, må påföljd helt eftergivas.

5 §'2 Dömes någon till fängelse på viss tid eller internering eller förord­

nar rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1, a tt sådan påföljd skall avse yt­
terligare brott, och har den dömde med anledning av misstanke om brott,

som prövats genom dom i m ålet, under en sammanhängande tid av minst
tjugofyra timmar varit berövad friheten som anhållen, häktad, tagen i för-
varsarrest eller intagen på rättspsykiatrisk klinik enligt 9 § lagen

(1966: 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, skall tiden för fri-

hetsberövandet, till den del därunder icke samtidigt skett verkställighet av

dom i a nnat mål, anses som lid under vilken den ådömda påföljden verk­
ställts i an stalt. Domstolen skall i domen angiva det antal dagar påföljden
skall anses verkställd. �r den tid varmed ådömt fängelse överstiger frihets-
berövandet ringa, må förordnas att fängelsestraffet skall anses helt verk­
ställt genom frihetsberövandet.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss tid elle r internering, äger första stycket tillämpning även i

fråga om frihetsberövande, som föregått den villkorliga domen, domen på

Senaste lydelse 1975:667.

1725

¬

background image

SFS 1979:680

skyddslillsyn eller dom, varigenom förordnats att den genom sådan dOJti,
ådömda påföljden skall avse även ytterligare brott. Detta gäller dock em
dast i den mån frihetsberövandet icke tillgodoräknats enligt första, eller

tredje stycket.

Domes någon till böter eller disciplinstraff och har han med anledning av

misstanke om brott, som prövats genom dom i m ålet, varit berövad frihe­
ten på sätt som angives i fö rsta stycket, må förordnas att påföljden skall

anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberövandet.

7

Har någon börjat undergå fängelse eller internering och dömes han i

högre rätt i stället till annan i 5 § först a eller tredje stycket angiven påföljd,

äger vad där är föreskrivet om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

motsvarande tillämpning i fråga om tid under vilken verkställighet sålunda

skett.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss tid ell er internering, äger första stycket motsvarande till-

lämpning i fråga om tid varunder verkställighet skett på grund av dom i det

mål vari den villkorliga domen eller domen på skyddstillsyn slutligen med­

delades.

34 kap.

1 § Finnes den som för brott dömts till fängelse, villkorlig dom, skydds­

tillsyn eller internering hava begått annat brott före domen eller begår han

nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo verkställts eller eljest
upphört, må rätten, med iakttagande av vad för vissa fall är föreskrivet i
2-6 och 9 §§ efter omständigheterna

1. förordna att den tidigare ådömda påföljden skall avse jämväl det and­

ra brottet,

2. döma särskilt till påföljd för d etta brott, eller

3. därest den tidigare domen vunnit laga kraft, undanröja den ådömda

påföljden och för brotten döma till påföljd av annan art.

Härjämte skyddstillsyn ådömts fängelse enligt 28 kap. 3 §, skall vid till-

lämpningen av bestämmelserna i detta kapitel den ådömda fängelsepåfölj­
den anses som en del av skyddstillsynen.

4 §'⬢* Tillämpas 1 § 1 eller 2 beträffande någon som villkorligt frigivits
från fängelse, må, om brottet begåtts under prövotiden, den villkorligt

medgivna friheten eller del därav förklaras förverkad.

Beslutas ej förverkande enligt första stycket, äger rätten besluta åtgärd

som avses i 26 kap. 18 § eller förlänga prövotiden med högst ett år utöver

den vid frigivningen bestämda tiden.

Förverkande eller åtgärd som nyss sagts må ej beslutas, med mindre frå­

ga därom uppkommer i mål vari den frigivne häktats eller erhållit del av
åtal före prövotidens utgång.

1726

'3 Senaste lydelse 1973:43.

Senaste lydelse 1973:918,

¬

background image

6

�r den tidigare ådömda påföljden skyddstillsyn, må rätten vid tili-

lämpning av 1 § 1, om d et finnes påkallat för den tilltalades tillrättaförande

eller av hänsyn till allmän laglydnad, även döma till dagsböter, högst ett­

hundratjugo, vare sig böter äro stadgade för brottet eller ej. �r fängelse

stadgat för det nya brottet och prövas frihetsberövande oundgängligen er­
forderligt av hänsyn till allmän laglydnad, må rätten i stä llet för att döma

till böter döma till fängelse enligt 28 kap. 3 §.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, må rätten besluta åtgärd som avses i 28 kap. 9 §

eller förlänga prövotiden till högst fem år.

Dömes med tillä mpning av 1 § 3 till fä ngelse, skall vid straffets bestäm­

mande skälig hänsyn tagas till vad den dömde undergått till följd av dome n

å skyddstillsyn och till vad han avtjänat av fängelse som ådömts enligt
första stycket eller 28 kap. 3 § ävensom till böter som ådömts enligt första
stycket eller 28 kap. 2 §; och må fängelse ådömas på kortare tid än för

brottet är stadgat.

Fängelse enligt första stycket må ej ådömas och beslut enligt andra styc­

ket eller beslut om undanröjande av skyddstillsyn må ej meddelas, med

mindre fråga därom uppkommer i mål va ri den dömde häktats eller erhållit

del av åtal före prövotidens utgång.

SFS 1979:680

9 § �r den tidigare ådömda påföljden internering och vårdas den dömde

utom anstalt, må rätten vid tillämpning av I § 1 besluta att han skall återin-

tagas i anstalt . Meddelas sådant beslut eller tillämpas 1 § 1 beträffande den
som vårdas i anstalt, skall rätten, om ej särskilda skäl äro däremot, be­
stämma minsta tid f ör den fortsatta anstaltsvården. Minsta tiden må i så­

dant fall be stämmas till lägst s ex månader.

Vårdas den dömde i ans talt, må vad i 1 § 2 sägs icke tillämpas.

Undanröjande av internering enligt 1 § 3 må sk e endast om dom medde­

las innan påföljden upphört. Dömes med tillämpning av 1 § 3 till fäng else,
skall vid straffe ts bestämmande skälig hänsyn tagas till vad den dömde un­

dergått på grund av den tidigare domen, och må därvid fängelse ådömas på

kortare tid än som följer av 26 kap. 2 §.

10 § Har med tillämpning av 1 § i genom lagakraftvunnen dom förord­

nats, att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller internering som

ådömts i tid igare mål skall avse ytterligare brott, och ändras den tidigare
ådömda påföljden av högre rätt genom dom som vinner laga kraft, skall
frågan om påföljd för sag da brott efter anmälan av åklagare ånyo prövas av
domstol. Detsamma skall gälla, när straff bestämts med tillä mpning av 3 §

andra stycket och det tidigare ådömda straffet ändras.

Finnes, när dom å fängelse på viss tid skall verkställas, att den dömde

begått brottet innan sådant straff som ådömts honom för annat brott börjat
verkställas, och framgår ej av domarna att det andra straffet beaktats, skall

sedan domarna vunnit laga kraft domstol, efter anmälan av åklagare, med

tillämpning av 3 § a ndra stycket bestämma det straff den dömde skall un­

dergå till följd av den dom, som sist förekommer till verkställighet.

"'Senaste lydelse 1975:1395.

1727

P"

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.