SFS 1980:1133

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1980:1133
801133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:1133 Lag

Utkom från trycket

ändring 1 brottsbalkcn^

den 29 januari 1981

utfärdad den 23 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 16 § och 25 kap. 1-3 och

5 §§ brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

2156

' Prop. 1980/81; 38, JuU 15, rskr 115.

¬

background image

16 kap.

SFS 1980:1133

16

Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig

på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för

förargelseväckande beteende till böter, högst ettusen kronor.

25 kap.

1 § Böter ådöms i dagsböter.

�r för böter utsatt ett visst högsta belopp som inte överstiger ettusen

kronor eller skall böter bestämmas efter särskild beräkningsgrund (norme­

rade böter), ådöms de dock omedelbart i pengar.

2 § Dagsböter ådöms till ett antal av minst en och högst etthundratjugo.

Vaije dagsbot fastställs i pengar till ett belopp från och med tio till o ch

med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den
tilltalades inkomst, förmögenhet, försöijningsskyldighet och ekonomiska
förhållanden i ö vrigt. �r brottet ringa, får dagsbotens belopp jämkas med

hänsyn härtill.

13 § Minsta bötespåföljd är femtio kronor, om ej annat är stadgat.

5 § Böter såsom gemensamt straff för flera brott ådöms i dagsböter, om

sådana är stadgade för något av brotten.

Såsom gemensamt straff får dagsböter ådömas till ett antal av etthundra­

åttio och böter omedelbart i pengar till ett belopp av tvåtusen kronor.

�r för något av brotten stadgat ett visst lägsta bötesstraff, får det straffet

ej underskridas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I fråga om böter,

för vilka det i en bestämmelse som har trätt i kraft före den 1 januari 1965

har utsatts ett högsta belopp som överstiger femhundra kronor, har dock

25 kap. 1 § brottsb alken i dess äldre lydelse fortfarande tillämpning.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1976: 510 (jfr 1976:905).

2157

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.