SFS 1980:107

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1980:107
800107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:107

Utkom från trycket

den 10 april 1980

288

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 20 mars 19 80.

hmM'if®''=skrivs au 3 kap. 11 § och 9 kap. 6 och 7!!

brousbalken skall ha ncdaa angivna lydelse.

3 kap.

eHe! rör^rir^n"'^ T""

förövats å al män plaj^-

na^ZäK'

till såd ant brott må åtalas av åklagare alk-

allmän synpunkt" ^

'''"^ttet till åtal eller ock åtal finnes påkallat "f

las

^j"kdom må, om brottet ej ärgrovi.ä"'

n ast om målsäganden angiver brottet till åtal ell er h»

'^op. 1979/80:66 Juli

,

Senaste lydelse 1974: S9i' '

M..

II

¬

background image

åsamkats skadan eller sjukdomen i verksamhet som arbetstagare och åtal
finnes påkal lat ur allmän synpunkt.

9 kap.

6 § Den som köper något, som är fränhänt annan genom bro tt, eller till­

godogör sig det eller eljest därmed tager befattning ägnad att försvåra dess

återställande, domes för häleri till fängelse i högst två år eller, om gär­
ningen är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma
skall gälla, om någon bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga
förvärv, så ock om någon genom krav, överl åtelse eller på annat dylikt sätt
hävdar genom brott tillkommen fordran.

För häleri domes likaledes den som i närings verksamhet eller såsom led

i e n verksamhet, som bedrives vanemässigt eller annars i stö rre omfatt­
ning, förvärvar eller, på sätt som ar ägnat att försvåra ett återställande,
mottager något som skäligen kan antagas vara frånhänt annan genom

brott.

�r brott som anges i första eller andra stycket grovt, domes till fängelse,

lägst sex månade r och högst fyra år.

7 § Om gärningsmannen i fall som i 6 § första stycket sägs icke insåg men

hade skälig anledning antaga att brott förelåg, domes för häleriförseel-
sc till böter eller fängelse i högst sex månader.

För häleriför.seelse skall ock dömas, om den, som på s ätt i 6 § fö rsta

stycket sägs medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes
annan, ej insåg men hade skälig anledning antaga att brott förövades.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

SFS 1980:107

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.