SFS 1981:462

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:462
810462.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:462

om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 16juni 1981

utfärdad den 27 maj 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 kap. 12 § br ottsbalken, i den

lydelse paragrafen har erhållit genom lagen { 1981; 29) om ändring i nämnda

balk, skall ha nedan angivna lydelse.

17 kap.

12 § Hjälper man den som är intagen på kriminalvårdsanstalt eller som

är häktad eller anhållen eller som annars är med laga rätt berövad friheten
att komma lös eller främjar man, efter det att han avvikit, hans flykt genom
att dölja honom eller genom annan sådan åtgärd, döms för främjande
av flykt till bö ter eller fängelse i högst två å r.

Prop. 1980/8); 106, JuU 1980/81; 38, rskr 1980/81; 380.

775

-f..'

¬

background image

SFS 1981:462

Till ansvar skall inte dömas om gärningen är att anse som ringa med hän­

syn till frihet sberövandets art och syfte, gärningsmannens tillvägagångs­
sätt och hans förhållande till den va rs flykt han ha r främjat.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

⬢[jl'

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.