SFS 1981:328

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:328
810328.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:328

Utkom från trycket

den 19 maj 1981

Lag

om ändrisig i brottstjalken;

utfärdad den 30 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 28 kap. 3 § brottsbal ken skall ha

nedan angivna lydelse.

28 kap.

3

Om det av hänsyn till allmän laglydnad pr övas oundgängligen erfor­

derligt att skyddstillsyn förenas med frihetsberövande, må jämte skydds­

tillsyn dömas till fängelse i lägst Qorton dagar och högst tre månader.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WIN BERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1980/81:44, JuU 32. rskr252.

^ Senaste lydelse 1979:680.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.