SFS 1981:211

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:211
810211.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:211

om ändring i brottsbalken;

Utkom från trycket

den 14 ap ril 1981

Utfärdad den 2 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken^

dels att 30 kap., 34 kap. 9 och 13 §§, 35 kap. 10 § och 37 kap. 4 och 9 §§

samt 38 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 ka p. 3 §, 26 kap. 1 och 7 §§, 33 kap. 5 och 7 §§, 34 kap. 1, 10,

Il och 18 §§, 36kap. 6 §, 37kap. 1,5,6, 10och 11 §§ s amt 38kap. 1,3-6,

8, 9 och 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balk en skall införas en ny paragraf, 26 kap. 3 §, av nedan angiv­

na lydelse.

1 kap.

3 §3 Med påföljd för brott förstås i de nna balk;

de allmänna straffen böter och fängelse,

disciplinstraff för krigsmän, samt

villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

26 kap.

1 § Fängelse ådöms enligt vad för brottet är stadgat på viss tid eller på

livstid. Fängelse på viss tid får ej överstiga tio år. om inte annat följer av 2
eller 3 §, och ej understiga en månad. Vid ådömande enligt 28 kap. 3 § av

fängelse i f örening med skyddstillsyn gäller i fr åga om tiden för fängelse­
straffet vad i n ämnda lagrum stadgas.

Om fängelse såsom förvandlings st raff för böter är särskilt stadgat.

3 §"⬢ Har någon dömts till fängelse i lägs t två år och begår han, sedan do­

men har vunnit laga kraft, brott som är belagt med fängelse i me r än sex år.

får for återfallet dömas till fängelse på en tid som med fyra år överstiger det

högsta straff som kan följa på brottet eller, om det är fråga om flera brott,

det högsta straff som med tillämpning av 2 § kan följa på brotten.

Brott, som någon har begått innan han har fyllt tjugoett år, får ej läggas

till grund för sådan förhöjning som anges i fö rsta stycket.

En utländsk dom får tillmätas samma verkan som en svensk.

' Prop. 1980/81:76, JuU 25, rskr 211.

" Senaste lydelse av

30 kap. 4 §1974:205

30 kap. 7 §1967:942

30 kap. 11 § 1973:91 8

34 kap. 9 §1979:680

34 kap. 13 § "

35 kap. 10 § "

37 kap. 4 § ⬢'

37 kap. 9 § ⬢'

38 kap. 7 § " .

^ Senaste lydelse 1979: 680.

" Förutvarande 26 kap. 3 § upphävd genom 1975; 1395.

335

¬

background image

SFS 1981:211

7

Vid prövning av fråga om villkorlig frig ivning skall särskilt beaktas

verkningarna av fortsatt frihetsförlust för den dömde och förutsättningarna

för hans anpassning i samhället med hänsyn till de förhållanden i vilka han

skulle komma att försättas efter frigivningen. Avtjänar den dömde fängel­
sestraff for särskilt allvarlig brottslighet som har riktat sig mot eller med­

fört fara för liv eller hälsa, skall frågan om det finns påtaglig risk för att han
efter frigivningen fortsätter brottslighet av samma slag ges stö rre vikt vid

prövningen än annars.

33 kap.

5 §® Dömes någon til l fängelse på viss tid eller förordnar rätten, med till-

lämpningav 34 kap. 1 § 1, att sådan påföljd skall avse ytterligare brott, och

har den dömde med anledning av misstanke om bro tt, som prövats genom

dom i målet, under en sammanhängande tid av minst tjugofyra timmar va­

rit berövad friheten som anhållen, häktad, tagen i fö rvarsarrest eller inta­

gen på rättspsykiatrisk klinik enligt 9 § lagen (1966; 301) om rättspsykia-
trisk undersökning i brottmål , skall tiden för frihetsberövandet, till den del

därunder icke samtidigt skett verkställighet av dom i annat mål, anses som

tid under vilken den ådömda påföljden verkställts i anstalt. Domstolen

skall i domen angiva det antal dagar påföljden skall anses verkställd. �r

den tid varmed ådömt fängelse övers tiger frihetsberövandet ringa, må f ör­
ordnas att fängelsestraffet skall anses helt verkställt genom frihetsberö­

vandet.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss tid, äger första stycket tillämpning även i fråga om frihets-

berövande, som föregått den villkorliga domen, domen på skyddstillsyn el­

ler dom, varigenom förordnats att den genom såd an dom ådömda påfölj­

den skall avse även ytterligare brott. Detta gäller dock endast i den mån
frihetsberövandet icke tillgodoräknats enligt första eller tredje stycket.

Dömes någon till böter eller disciplinstraff och har han med anled ning av

misstanke om brott, som prövats genom dom i målet, varit berövad frihe­
ten på sätt som angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall

anses helt eller delvis verkställd genom fr ihetsberövandet.

7

Har någon börjat undergå fängelse och dömes han i högre rätt i stäl­

let till annan i 5 § första eller tredje stycket angiven påföljd, äger vad där är

föreskrivet om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande motsvarande

tillämpning i frå ga om tid under vilken verkställighet sålunda skett.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss tid, äger första stycket motsvarande tillämpning i fråga om

vid varund er verkställighet skett på grund av dom i det mål vari den vill­
korliga domen eller domen på skyddstillsyn slutligen meddelades.

336

^ Senaste lydelse 1974: 205.

® Senaste lydelse 1979:680.

' Senaste lydelse 1979: 680.

¬

background image

34 kap.

SFS 1981:211

I §® Finnes den som för brott dömts till fängelse, villkorlig dom eller
skyddstillsyn ha begått annat brott före domen eller begår han nytt brott

efter domen men innan påföljden till fullo v erkställts eller eljest upphört,

må rätten, med iakttagande av vad för vissa fall är föreskrivet i 2-6 §§, ef­

ter omständigheterna

1. förordna att den tidigare ådömda påföljden skall avse jämväl det and­

ra brottet,

2. döma särskilt till påfö ljd för detta brott, eller
3. därest den tidigare domen vunnit laga kr aft, undanröja den ådömda

påföljden och för brotten döma till påföljd av anna n art.

Härjämte skyddstillsyn ådömts fängelse enligt 28 kap. 3 §, skall vid till-

lämpningen av bestämmelserna i detta kapitel den ådömda fängelsepåfölj­

den anses som en del av skyddstillsynen.

10

Har med tillämpning av 1 § 1 genom lagakra ftvunnen dom förord­

nats, att fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn som ådömts i tidigare

mål skall avse ytterligare brott, och ändras den tidigare ådömda påföljden

av högre rätt genom dom som vinner laga kraft, skall frågan om påföljd för

sagda brott ef ter anmälan av åklagare ånyo prövas av domstol. Detsamma
skall gälla, när straff bestämts med tillämpning av 3 § andra stycket och

det tidigare ådömda straffet ändras.

Finnes, när dom å fängelse på viss tid skall verkställas, att den dömde

begått brottet innan sådant straff som ådömts honom för annat brott böljat

verkställas, och framgår ej av domarna att det andra straffet beaktats, skall

sedan domarna vunnit laga kraft domstol, efter anmälan av åklagare, med
tillämpning av 3 § a ndra stycket bestämma det straff den dömde skall un­
dergå till följd av den dom, som sist förekommer till verkställighet.

II

Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på livs­

tid och dom på bö ter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid, vill­
korlig dom, skyddstillsyn eller disciplinstraff skall livstidsstraffet träda i

stället för den andra påföljden.

Om en dom på fängelse på viss tid i minst två å r och en dom på böter el­

ler disciplinstraff som har meddelats innan fängelsestraffet har böljat av­

tjänas förekommer till verkställighet på en gång, skall fängelsestraffet trä­

da i stället för böterna eller disciplinstraffet.

18 §" Uppkommer fråga om utlämning till Sverige för verkställighet av

dom, varigenom någon dömts till fängelse som gemensam påföljd för två

eller flera brott, och kan utlämning enligt den främmande statens lagstift­

ning ej ske för alla brotten, skal! domstol, efter anmälan av åklagare, un­

danröja den gemensamt ådömda påföljden och döma till påföljd för den
brottslighet, för vilken utlämning kan äga rum.

® Senaste lydelse 1979: 680.
® Senaste lydelse 1979: 680.

Senaste lydelse 197 9: 680.

" Senaste lydelse 1979: 680.

337

22-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:211

Vad som föreskrives i fö rsta stycket skall även gälla, då fråga uppkom­

mer om att svensk brottmålsdom, som avser två eller flera brott, skall

verkställas utomlands i e nlighet med lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801)

om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frih et, och hinder mot

verkställighet foreligger enligt den främmande statens lagstiftning såvitt

avser något eller några av brotten.

36 kap,

6 §'2 Vad i lag eller författning är föreskrivet om särskild rättsverkan av
att någon dömes till straff skall gälla även då annan påföljd som omförmä-

les i 1 k ap. 3 § ådömes.

Vid tillämpningen av första stycket skall villkorlig dom och skyddstill­

syn samt, om ej i dom en annorlunda förordnas, överlämnande till särskild

vård anses lika med fängelse. Därvid skall, om så förordnas, skyddstillsyn
och överlämnande till särskild vård anses motsvara fängelse i minst sex

månader.

37 kap.

1 §⬢' �vervakningsnämnds verksamhetsområde skall omfatta en eller

flera allmänna underrätters domkrets, om ej särskilda skäl föreligger till
annan indelning. För handläggning av ärenden rörande personer som

dömts till fängelse må tillsättas särskilda övervakningsnämnder. �vervak­

ningsnämnds verksamhetsområde bestämmes av regeringen.

�vervakningsnämnd består av fem ledamöter, om ej regeringen förord­

nar att viss nämnd skall ha flera ledamöter. Nämnden är beslutför med

ordförande och två ledamöter. I brådskande fall och i är enden av mindre

vikt äger ordföranden ensam besluta å nämndens vägnar. Sådant beslut

skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Regeringen äger förordna att övervakningsnämnd skall arbeta å avdel­

ningar. Om sådan avdelning skall i tillä mpliga delar gälla vad om nämnd är

stadgat.

5 §''⬢ Ledamot och ersättare i övervakningsnämnd och kriminalvårds­

nämnden skall ha avlagt domared. Mot ledamot och ersättare skall gälla

samma jäv som i fråga om domare; dock skall vad i 4 kap. 13 § 7 rätte­

gångsbalken sägs icke äga tillämpning i fr åga om ledamot och ersättare i

övervakningsnämnd.

I fråg a om beslut av nämnd som i fö rsta stycket sägs skall vad angående

omröstning i b rottmål i överrätt är stadgat i tillämpliga delar lända till efter­

rättelse.

338

Senaste lydelse 1979:6 80.

Senaste lydelse 197 9:680.

''' Senaste lydelse 1979:680.

¬

background image

6 §'® Begär den dömde att bliva muntligen hörd i ärende, som handlägges

SFS 1981:211

av övervakningsnämnd, skal! tillfälle därtill bere das honom.

I ärende hos kriminalvårdsnämnden bör, om det kan antagas vara till

gagn och lämpligen kan ske, tillfälle beredas den dömde att bliva muntligen

hörd.

10 § �vervakningsnämnds beslut som avses i 7 och 8 §§ länd er omedel­

bart till efterr ättelse, såvida ej annorlunda förordnas.

11

Talan må ej föras mot beslut som enligt denna balk m eddelas av

övervakningsnämnd i andra fall än i 7 och 8 §§ sagts, av hovrätt enligt 8 §

eller av krim inalvårdsnämnden.

38 kap.

1

Den som ådömts villkorlig dom eller skyddstillsyn äger före full­

följdstidens utgång avgiva förklaring, att han är nöjd med domen i vad gäl­
ler den ådömda påföljden. Sådan förklaring skall avse jämväl böter, som
ådömts med stöd av 27 kap. 2 § eller 28 kap. 2 §. Förklaringen avgives i
den ordning regeringen fö reskriver.

Förklaring, som avgivits i föreskriv en ordning, må icke återtagas. Har

den dömde fullföljt talan mot domen, skall hans talan i vad angår påföljd
förbrottet anses återkallad genom förklaringen.

I

Angående nöjdförklaring i fråga om dom på fängelse är särskilt stadgat.

3 §'" Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket eller 6 § upptages

av den rätt som först avgjort det mål vari medde lats villkorlig dom.

Talan enligt 28 kap. 8 § väcke s vid allmän u nderrätt, inom vars område

den övervakningsnäm nd som handhar övervakningen över den dömde är

verksam.

Mål som avses i denna paragraf må ock upptagas av domstol, där brott­

mål mot den dömde är anhängigt, eller av rätten i den o rt, där den dömde

mera varaktigt up pehåller sig, om rä tten med hänsyn till utredningen samt
kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

4 §'^ Anmälan jämlikt 34 kap. 10 § göres hos första domstol i något av

målen.

Anmälan jämlikt 34 kap. 18 § göres hos den rätt som först dömt i målet.

5 § Talan som av ses i 27 kap. 6 § el ler 28 kap. 8 § skall ans es anhängig-

gjord, då ansökan om målets upptagande delgavs den dömde.

Senaste lydelse 1 979:680.

Senaste lydelse 1979:680.

" Senaste lydelse 1979: 680.

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

Senaste lydelse 1979: 680. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

339

¬

background image

SFS 1981:211

6 §20 Nämnd skall deltaga vid underrätts avgörande av fråga, som avses i
2 § eller i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 10 § andra stycket eller 18 §.

Detsamma skall gälla i fråga om undanröjande av påföljd enligt 34 kap. 1 §

3, förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan åtgärd enligt 34

kap. 4 § samt åtgärd enligt 34 kap. 5 § tredje stycket eller 34 kap. 6 § andra

stycket.

Vid avgörande av fråga, som avses i 27 kap. 5 § andra stycket eller 28

kap. 11 §, är underrätt domför med en lagfaren domare.

8 §2' I mål om åtgärd enligt 2 § eller 27 kap. 5 § andra stycket eller 6 §,

28 kap. 9 § eller 34 kap. 10 § andra stycket skall underrätt lämna den döm­
de tillfälle att yttra sig. Begär han att bliva muntligen hörd, skall tillfälle
därtill beredas honom. 1 mål om åtgärd enligt 34 kap. 18 § ska ll den dömde
lämnas tillfälle att yttra sig där så är möjligt. Rättens avgörande av saken

sker genom beslut.

�&tgärd enligt 28 kap. 11 § må beslutas utan att tillfälle beredes den döm­

de att yttra sig.

9 §22 Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket, 28 kap.

11 § el ler 34 kap. 10 § andra stycket eller 18 § länder omedelbart till efter­

rättelse om ej annorlunda förordnas. Detsamma gäller avgöranden enligt

27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5 eller 6 § angående föreskrifter el­

ler prövotid.

12 §22 Det åligger polismyndighet att lämna domstol, övervaknings­

nämnd och kriminalvårdsnämnden handräckning för den dömdes inställan­
de i mål el ler ärende enligt denna balk eller för hans omhändertagande jäm­

likt 26 kap. 22 § eller 28 kap. 11 §.

1. Denna lag träder i kra ft dén 1 juli 1981.
2. Efter ikraftträdandet får ej dömas till internering.

3. Den som vid ikraftträdandet undergår internering i an stalt skall vår­

das i an stalt till utgången av den minsta tid som senast har bestämts. Har

han med stöd av 34 kap. 9 § första stycket återintagits i a nstalt utan att
minsta tid för fortsatt anstaltvård har bestämts, skall det anses som om ge­

nom domen minsta tid för sådan vård har bestämts till tre månader. Vad

som har sagts nu gäller även den som har dömts till internering enligt en

dom som inte har börjat verkställas vid ikraftträdandet och den som skall

återintas i ans talt enligt en sådan dom.

4. �ldre bestämmelser om internering gäller fortfarande beträffande in­

ternerad som avses i p unkt 3 till dess att han har överförts till vård utom

anstalt enligt punkt 5. I s tället för vad som föreskrivs i 34 kap. 9 § första

styckel tredje meningen skall dock gälla att minsta tiden för fortsatt an­
staltsvård tär bestämmas till lägst en månad vid tillämpning av 34 kap.

1 § 1.

340

2" Senaste lydelse 1979:680.

2' Senaste lydelse 19 79:680.

22 Senaste lydelse 1979:680.

22 Senaste lydelse 1979:680.

¬

background image

Frågor beträffande internerad i an stalt som enligt äldre bestämmelser

SFS 1981:211

skulle ha behandlats av interneringsnämnden skall efter ikraftträdandet i

stället handläggas av kriminalvårdsnämnden.

5. En in ternerad som avses i punkt 3 skall öv erföras til! vård utom an­

stalt vid ikrafttr ädandet eller, om minsta tiden då inte har gått ut. vid den

tidens utgång. När den internerade sålunda har överförts till vård utom an­

stalt, skall det i fråga om den fortsatta verkställigheten av påföljden samt

vid tillämp ning av bestämmelserna om sammanträffande av brott och för­

ändring av påföljd ans es, som om han är dömd till fängelse samt har blivit

villkorligt frigiven med en straffåterstod av sex månader och med en prö-
votid av två å r. räknad från dagen då an staltsvården upphörde.

Beslut om öve rförande till vård utom anstalt får, i den utsträckning det

behövs för tillämpningen av f örsta stycket, meddelas före ikraftträdandet.

I sådant fall meddelas beslutet av interneringsnämnden. Efter ikrafitträdan-

del meddelas beslut om överförande till vård utom anstalt av kriminal­

vårdsnämnden. Ett beslut som avses nu skall ändras, om det påkallas av

att ny minsta tid har bestämts.

6. Om en internerad vid ikraftträ dandet vårdas utom ans talt, skall det i

fråga om den fortsatta verkställigheten av påföljden samt vid tillämpning
av bestämmelserna om sammanträffande av brott och förändring av på­

följd anses, som om han är dömd till fängelse samt har blivit villkorligt fri­
given med en straffåterstod av sex månader och med en prövotid av två år,

räknad från den dag han senast överfördes till vård utom anstalt. Har han

efter nämnda dag vårdats utom anstalt mer än två å r, upphör påföljden vid

ikraftträdandet.

7. Vad i 26 kap. 3 8 föresk rivs om återfall i brott tillämpas utan hinder

av att den förra domen har meddelats före ikraftträdandet. Härvid skall

den som ådömts internering anses vara dömd till fängelse i lägst två å r.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.