SFS 1981:827

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:827
810827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:827

om ändring i brottsbalken;

,rycket

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 kap. 1 och 3 §§, 17 ka p. 13 §

och 36 kap. 4 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

11 kap.

1

Gäldenär, som förstör eller genom gåva eller annan liknande åtgärd

avhänder sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på obe­
stånd eller förvärrar sitt obestånd, dömes för oredlighet mot borgenärer

till fäng else i högst två år. Detsamma skall gälla, om gäldenär genom så­

dant förfarande framkallar allvarlig fara för att han skall komma på obe­

stånd.

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

' Senaste lydelse 1978: 894.

1609

¬

background image

SFS 1981:827

Gäldenär, som vid kon kurs eller förhandling om offentligt ackord förti­

ger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig upp­
gift, skall ock, om ej uppgiften rä ttas innan den beedigas eller eljest lägges

till grund för förfarandet, dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma

skall gälla, om gäldenär i samband med annan exekutiv förrättning åbero­

par oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig

egendom genom förrättningen tages i ansprå k för att bereda borgenär be­
talning eller säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av be­

tydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, så ock gäldenär, som

i konkurs u ndandrager eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång, do­
mes likaledes för oredlighet mot borgenärer.

3

Gäldenär, som fortsätter rörelse under förbrukande av avsevärda

medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt eller inlå­
ter sig på ä ventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse eller vidta­

ger annan sådan åtgärd och som därigenom uppsåtligen eller av grov oakt-

samhet framkallar eller förvärrar obestånd, dömes för vårdslöshet mot
borgenärer till fängelse i högst två år.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord av

grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar

annan sådan oriktig uppgift, dömes likaledes, om ej uppgiften rättas innan
den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet, för vårdslöshet

mot borgenärer.

17 kap.

13

Den som olovligen rubbar, skadar eller annars förfogar över egen­

dom som ä r föremål för utmätning, kvarstad, betalningssäkring, beslag el­

ler annan liknande åtgärd skadar eller borttager myndighets anslag eller
försegling eller eljest olovligen öppnar vad myndighet tillslutit eller ock

överträder annat dylikt av myndighet meddelat förbud, dömes för överträ­

delse av myndighets hud till böter eller fängelse i högst ett år .

Vägrar någon inträde som förrättningsman äger fordra, dömes för hind­

rande av förrättning till böter.

36 kap.

4

Förverkande på grund av brott av egendom eller dess värde må, om

ej annat har föreskrivits, ske hos

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till br ottet,

b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var,

c) den som genom brottet beretts vinning,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt, arv

eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo-

1610

' Senaste lydelse 1978: 894,

" Senaste lydelse 1978: 894.

Senaste lydelse 1968:165.

¬

background image

men på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till an-

SFS 1981:827

tagande om egendomens samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första

stycket a)-c), må den ej förklaras förverkad.

Särskild rätt till ege ndom som förklaras förverkad består, om ej även

den särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring

upphör, om egendomen förklaras förverkad, såvida ej av särskild anled­

ning förordnas at t rätten skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

11 kap. 1 och 3 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om oriktiga
uppgifter som en gäldenär före ikraftträdandet har lämnat eller därefter

lämnar i en förteckning till utmätningsed eller till betalningssäkringsed.

Bestämmelsen i 36 kap. 4 § Qärde st ycket gäller inte, när fråga är om

brott som har be gåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.