SFS 1981:1165

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:1165
811165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1165

om ändring i brottsbalken;

den 1 7 december 198!

utfärdad den 3 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 19 kap. 5, 7, 9 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

i

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 19 kap. 13 §, av nedan an-

I

givna lydelse.

|

19 kap.

5

Den som, för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaf­

far, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk, vapen,

' Prop. 1979/80:176, JuU 1981/82:8. rskr 1981/82:43.

Senaste lydelse 1976:509.

3297

¬

background image

SFS 1981:1165

förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut elier nä'^

got förhållande i övrigt vars uppenbarande för främmande makt kan med^^.
föra men för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet döms, vare sig

uppgiften är riktig eller ej, för spioneri till fängelse i högst sex år. Detsam­
ma skall gälla, om någon i syfte som nu sagts obehörigen framställer eller

tar befattning med skrift, teckning eller annat föremål som innefattar sådan

uppgift.

7 §⬢ ' Den som, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, obehörigen

anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande
av hemlig natur vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men

för rikets försvar eller för folkförsöijningen vid krig ell er av krig föranled­
da utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, döms, vare

sig uppgiften är riktig eller ej, för obehörig befattning med hemlig uppgift
till böter eller fängelse i högst två år.

9

Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan

uppgift som avses i 7 § döm s för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter

eller fängelse i högst sex månader eller, om riket var i krig, till böter eller
fängelse i högst två år.

13

Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som

handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan

egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat
sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grun­
derna för rikets statsskick eller i någon angelägenhet som har betydelse för

rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen eller regeringen att
besluta om, döms för tagande av utländskt understöd till fängelse i hög st

två år.

16

Olovlig underrättelseverksamhet, tagande av utländskt understöd

eller olovlig värvning eller försök, förberedelse eller stämpling till olovlig

underrättelseverksamhet får inte utan regeringens förordnande åtalas av

åklagare.

Gärning som avses i 3 eller 4 kap. och innebär sådan kränkning av främ­

mande makt som i 11 § sägs. så ock försök, förberedelse eller stämpling till

gärning som nu sagts eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning må ej

heller åtalas av åklagare utan förordnande av regeringen eller den regering­

en bemyndigat därtill.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

2298

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1976; 509.

Senaste lydelse 1976:509.

® Förutvarande 13 § upphäv d genom 1976:509.

" Senaste lydelse 1974: 565.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.