SFS 1981:1252

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:1252
811252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 17 december 1981.

SFS 1981:1252

Utkom från trycket

den 23 december 1981

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 31 kap. brottsbalken skall infö­

ras en ny paragraf, 2 §, av nedan angivna lydelse.

31 kap.

2

Kan den som har begått en brottslig gärning bli föremål för vård en­

ligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall får rätten över­

lämna åt länsstyrelsen eller, i fråga om den som redan är intagen i ett hem

där sådan vård meddelas, åt styrelsen för hemmet att föranstalta om be­

hövlig vård. Innan rätten beslutar om överlämnande skall länsstyrelsen el­

ler styrelsen höras.

�r för brottet stadgat strängare straff än fängelse i et t år, får överläm­

nande enligt första stycket ske endast om det föreligger särskilda skäl.

' Prop. 1981/82: 8, SoU 22, rskr 91.

Förutvarande 2 § upphävd genom 198 1:29.

2423

¬

background image

SFS 1981:1252

1- Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 198 2. Fram till den 1 j anuat^i

1984 skall dock de uppgif ter som ankommer på länsstyrelsen i stället full­

göras av socialnämnden.

2. Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning även på gärning som har

begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

l£l'. ^

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

[^i

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.