SFS 1981:1253

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1981:1253
811253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1253 Lag

Utkom från trycket

den 23 december 1981

om ändring i la gen (1981:29) om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

dels att 38 kap. 2 § brottsbalken i den lydelse paragrafen har fått genom

lagen (1981: 29) om ändring i bro ttsbalken skall ha nedan angivna lydelse,

dels att till övergångsbestämmelserna till lagen (1981:29) om ändring i

brottsbalken skall fogas en ny punkt, 3, av nedan angivna lydelse,

38 kap.

2 § Har domstol med stöd av 31 kap. 1 § överlämnat någon till vård inom

socialtjänsten men finnes därefter att vården ej kan genomföras med den

dömdes samtycke eller, vid prövning i därfö r stadgad ordning, att i lag an­
givna forutsättningar brister för vård av det slag som socialnämnd i yttran­
de till domstolen förklarat sig ämna anordna, äger efter ansökan av åklaga­

re den rätt som först dömt i målet undanröja förordnandet om överlämnan­

de till vård o ch döma till annan påföljd för brottet.

Vad nu h ar sagts gäller på motsvarande sätt när domstolen har överläm­

nat någon till vård med stöd av 31 kap. 2 § och den vård som länsstyrelsen

i yttran de till domstolen har förklarat sig ämna föranstalta om visar sig inte

kunna anordnas.

3. Vad i 38 kap. 2 § andra stycket i de ss nya lydelse sägs om yttrande

av länsstyrelsen skall även avse yttrande som före den 1 januari 1984 avgi­

vits av socialnämnd.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

2424

Prop. )981/82:8, SoU 22. rskr9l.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.