SFS 1983:351

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1983:351
830351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:351

Utkom från trycket

den 7 juni 1983

Lag

om äEidrmg i IbrolttstjalkeE;

utfärdad den 19 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 25 kap. 7 §, 26 kap. 2 §, 34 kap.

11 § och 35 kap. 7 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

25 kap.

7

Om uppbörd och indrivning av böter finnes bestämmelser i b ötes-

verkställighetslagen (1979:189).

Böter som inte betalas far, om inte annat är föreskrivet, förvandlas till

fängelse i lägst Qorton dagar och högst tre månader enligt bestämmelserna i

bötesverkställighetslagen.

26 kap.

2 § Fängelse får användas såsom gemensamt straff för flera brott, om
fängelse kan följa på något av brotten.

Fängelse på viss tid får sättas över det svåraste av de högsta straff som

kan följa på brotten men får inte överskrida detta med mer än två år eller

överstiga de högsta straffen sammanlagda med varandra. Bötesstraff skall

därvid anses svara mot fängelse fiorton dagar.

Ej må det svåraste av de lägsta straffen underskridas.

802

34 kap.

II

Förekommer till verkställighet på en gång dom på fängelse på

livstid och dom på böter, förvandlingsstraff för böter, fängelse på viss tid,

villkorlig dom, skyddstillsyn eller disciplinstraff skall livstidsstraffet träda i

stället för den andra påföljden.

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på fängelse på viss tid

i minst två år och en dom på böter, förvandlingsstraff för böter eller

' Prop. 1982/83:93. JuU 29, rskr 264.

^ Senaste lydelse 1979; 190.

' Senaste lydelse 1981:211.

¬

background image

disciplinstrciff som har meddelats innan det förstnämnda fängelsestraffet

SFS 1983:351

har böljat avtjänas, skall det straffet träda i stället för den andra påföljden.

35 kap.

7 §"* �&dömda böter bortfaller när fem år har förflutit från det domen vann

laga kraft. Detta gäller inte om vid utgången av den angivna tiden den
dömde har delgivits en ansökan om böternas förvandling och denna ansö­
kan inte har prövats slutligt. Föranleder ej ansökningen att böterna för­
vandlas, bortfaller de när rättens slutliga beslut i måle t vinner laga kraft.
Om bortfallande av ålagt förvandlingsstraff föreskrivs särskilt.

Dör den dömde, bortfaller ådömda böter. Har under den dömdes livstid

domen vunnit laga kraft och lös egendom tagits i mät eller satts i allmänt

förvar för betalning av böterna, skall dock böterna betalas av den egendo­

men.

Vad nu sagts om b öter gäller även utdömt vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. De nya bestämmelserna tillämpas

också i fråga om böter som har ådömts före ikraftträdandet. Förvandlings­

straff som endast avser sådana böter får dock inte bestämmas till fängelse

på längre tid än som skulle ha kunnat ske enligt 25 kap. 7 § andra stycket i

dess äldre lydelse. �ldre böter skall ej heller vid tillämpning av 26 kap. 2 §
andra stycket andra meningen anses svara mot fängelse på längre tid än
som skulle ha följt av äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

'⬢ Senaste lydelse 1979:190.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.