SFS 1983:486

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1983:486
830486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:486

om ändring i lagen (1983:48) om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 17 juni 1983

Utfärdad den 2 juni 1983.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 7 kap. 4§ brottsbalken i paragra­

fens lydelse enligt lagen (1983:48) om ändring i brottsbalken skall ha nedan
angivna lydelse.

7 kap.
4 § Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som

har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till
böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte utgör brott mot

frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har

vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäk­

tigt bortför barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen bemäk-
tigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer

ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd a v lagen

(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen
inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

�r brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, skall

gärningsmannen dömas till fängelse i högst två å r.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:165, LU 41, rskr 369.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.