SFS 1985:518

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1985:518
850518.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:518

Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring I b rottsbalken;

den 20 juni 1985

utfärdad den 6 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 2 kap. brottsbalken sk all införas

en ny paragraf, 7 a §, av nedan angivna lydelse.

1236

' Prop. 1984/85: 156, JuU 40, rskr 359.

¬

background image

;,-2kap.

SFS 1985:518

, 7 a § Har en utlänning begått brott i utövningen av tjänst eller uppdrag

som innefattat allmän ställning hos annan stat eller mellanfolklig organisa-

' tion, får åtal för brottet väckas endast efter förordnande av regeringen.

Vad som nu har sagts gäller inte om gärningsmannen genom vilseledande
uppgifter, förklädnad eller på annat sätt sökt dölja i vilken egensk ap han

har handlat.

Denna lag träder i kraft den i juli 1985 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justititedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.