SFS 1985:942

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1985:942
850942.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:942

Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring i brottsbalkcn;

den 12 december 1985

2122

utfärdad den 5 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 37 kap. 3 § brot tsbalken skall ha

följande lydelse.

37 kap.

3

Valbar till ledamot eller ersättare i övervakningsnämnd är den som

har rösträtt vid val av kommunfullmäktige, som är kyrkobokförd inom
nämndens verksamhetsområde och som ej fyllt eller under mandatperio­

den fyller sjuttio år. Lagfaren domare, åklagare, polisman, kriminalvårds­

tjänsteman eller advokat eller den som eljest har till yrke att föra andras

talan inför rätta får ej väljas till ledamot eller ersättare. �vervaknings­

nämnden prövar självmant den valdes behörighet.

Upphör en ledamot att vara valbar, är uppdraget förfallet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

' Prop, 1985/86:7. LU l2.rskr.TU

' Senaste lydelse 1983: 240.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.