SFS 1986:43

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1986:43
860043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:43

^

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 11 februari 198 6

-Il

utfärdad den 30 januari 1986.

Enligt riksd agens beslut' föreskr ivs i frå ga om 1 i kap. brottsbalken att

rubriken samt 1-7 §§ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1985/86: 30, JuU 12, rskr. 66.

83

¬

background image

\

SFS 1986:43

II kap.

Om bron mot borgenärer m.m.

1

Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för

att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon
annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms

för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall
gälla om någon genom sådant förfarande försätter sig på obestånd eller

framkallar påtaglig fara för att han skall komma på obe stånd.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord för­

tiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig
uppgift, skall ock, om ej uppgiften rättas innan den beedigas eller eljest

lägges till grund för förfarandet, dömas för oredlighet mot borgenärer.
Detsamma skall gälla, om gäldenär i samband med annan exekutiv för­

rättning åberopar oriktig handling eller skenavtal och därigenom hindrar

att erforderlig egendom genom förrättningen tages i anspråk för att bereda

borgenär betalning eller säkerhet.

Gäldenär som, då konkurs är förestående, ur riket bortför tillgång av

betydande värde med uppsåt att hålla den undan konkursen, eller gäldenär

som i konkurs undandrar eller undanhåller konkursförvaltningen tillgång,
döms likaledes för oredlighet mot borgenärer.

2 § �r brott som i 1 § sägs a tt anse som grovt, skall för grov oredlighet

mot borgenärer dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

gärningsmannen beedigat oriktig uppgift eller begagnat falsk handling eller

vilseledande bokföring eller om brottet varit av betydande omfattning.

3

Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för

att han skall komma på ob estånd, fortsätter rörelse under förbrukande av
avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt
eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse
eller vidtar annan sådan åtgärd och därigenom uppsåtligen e ller av grov
oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning i avsevärd mån, döms för

vårdslöshet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Vad som nu sagts

skall gälla även om gärningsmannen inte insåg men hade skälig anledning
anta att han var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg för att han skulle

komma på obestånd.

Gäldenär, som vid konkurs eller förhandling om offentligt ackord av

grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppgiver obefintlig skuld eller lämnar
annan sådan oriktig uppgift, dömes likaledes, om ej uppgiften rättas innan
den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet, för vårdslöshet

mot borgenärer.

4 §'' Den som , då han ä r på ob estånd, gynnar viss borgenär genom att

betala skuld som ej är förfallen, betala med annat än sedvanliga betalnings­
medel eller överlämna säkerhet som ej var betingad vid skuldens tillkom st

84

' Senaste lydelse 1981:827.

' Senaste lydelse 1981:827.

⬢' Sen aste lydelse 1976:56.

¬

background image

eller genom att vidta annan sådan åtgärd, döms, om åtgärden medför

SFS 1986:43

påtaglig fara för att andra borgenärers rätt skall förringas avsevärt, för
mannamån mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma skall

gälla om någon som är på obestånd i otillbörligt syfte gynnar viss borgenär

på annat sätt än som nyss sagts och detta medför påtaglig fara för att andra
borgenärers rätt skall förringas avsevärt.

Gäldenär, som för att främja ackord hemligen lämnar eller utlovar betal­

ning eller annan förmån, dömes ock för mannamån mot borgenärer.

5

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokförings­

skyldighet enligt bokföringslagen (1976; 125) genom att underlåta att bok­
föra affärshändelser eller bevara räkenskapsmaterial eller genom att lämna
oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens
förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvud­
sak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. �r brottet grovt, skall han

dömas till fängelse i lägst sex mån ader och högst fyra år.

6 § För försök till oredlighet mot borgenärer enligt I § första stycket

eller försök till sådan oredlighet enligt 1 § tred je stycket som innebär att

tillgång bortförs ur riket döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

7

Begår den som är i en gäldenärs ställe en gärning, för vilken ansvar

för gäldenär är föreskrivet i detta kapitel, skall han dömas såsom om han
själv vore gäldenär.

Borgenär som i fall som avses i 4 § tar eller låt er åt sig utlova betalning,

säkerhet eller annan förmån, döms för medverkan till brottet endast om
han brukar otillbörligt hot eller otillbörligt löfte om förmån eller handlar i
hemligt samförstånd med gärnin gsmannen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 19 86.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1982: 150.

^ Senaste lydelse 1982:150.

M

il;

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.