SFS 1986:123

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1986:123
860123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:123

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 25 mars 1986

Utfärdad den 13 mars 1986.

Enligt riksda gens beslut' föreskrivs att 9 kap. 1 och 5 §§, 10 kap. 5 och

7 §§ samt 20 kap. 2 § bro ttsbalken skall ha följande lydelse.

9 kap.

1 § Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller under­

låtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den
vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till

fängelse i högst två år .

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofull­

ständig uppgift, genom att ändra i program e ller upptagning eller på annat
sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling
eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning
för gärningsmannen och skada för någon annan.

5 § Den som vid avta l eller någon a nnan rättshandling begagnar sig av

någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda

sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för

vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i
högst två år.

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet

eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i stö rre
omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i

uppenbart missförhållande till motprestationen.

�r brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

10 kap.

5 § Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för

någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha

kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet

eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar
huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fäng­

else i högst två år. Vad som har sagts nu gäller inte, om gärningen är belagd

med straff enligt 1 -3 §§.

' Prop. 1985/86:65, JuU 17, rskr. 121.

221

¬

background image

SFS 1986:123

�r brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst se x månader och högst

sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
gärningsmannen begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring eller
tillfogat huvudmannen betydande eller synnerligen kännbar skada.

Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig angelägenhet för

någon annan, till förfång för huvudmannen sin förtroendeställning, döms
han enligt första stycket, även om angelägenheten inte är av ekonomisk

eller teknisk art.

7 § Om någon olovligen bru kar någon annans sak och därigenom vållar

skada eller olägenhet, döms han för olovligt brukande till böter eller

fängelse i högst sex månader.

Detsamma skall gälla, om innehavaren av en fastighet brukar denna till

men för annans rätt till den genom att olovligen bygga, gräva, plöja, ta upp

väg, låta kreatur beta eller vidta någon annan dylik åtgärd.

�r brott enligt första stycket grovt, döms till fängelse i högst två år.

20 kap.
2

Arbetstagare som tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller

annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till

böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren
begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat
densamma. �r brottet grovt, döms till fängelse i hö gst sex år.

Vad i första styck et sägs om arbetstagare äger motsvarande tillämpning

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myn­

dighet som hör till staten eller till kommun, landstingskommun, kommu­

nalförbund, församling, kyrklig samfällighet eller allmän försäkringskassa,

2. den som utö var uppdrag som är reglerat i författning,
3. krigsman eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts

utövar myndighet och

5. den som i annat fall ä r som avses i I -4 på grund av förtroendeställ­

ning fått till uppgift att för någon annan sköta rättslig eller ekonomisk

angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller
övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

222

^ Senaste lydelse 1986; 47.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.