SFS 1986:645

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1986:645
860645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:645

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken^

dels att 21 kap. 18-22 §§, 22 kap. 2a § och 12-18 §§, 32 kap. samt 35

kap. 11 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 k ap. 3 och 4 §§, 2 kap. 3 och 5 §§, 16 kap. 5 och 17 §§, 20 kap.

2 §, 21 kap. 1-14 och 16 §§, 22 kap. 1-11 §§, 24 kap..6 §, 33 kap. 5 och

9 §§, 34 kap. 11 § samt rubriken till 22 kap. skall ha följande lydelse,

dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 16 kap. 6 § och 21 kap.

15 §, av följande lydelse.

den 15 juli 1986

* Prop. 1985/86:9, JuU 24, rskr. 213.

^ Senaste lydelse av

21 kap. 18 § 19 75:667

22 kap. 14 § 19 84:275

21 kap. 20 § 198 3:295

22 kap. 16 § 1974: 565

21 kap. 21 § 19 75:667

32 kap. 6 § 197 3: 17

21 kap. 22 § 19 75: 667

32 kap. 8 § 197 5: 667.

22 kap. 2a § 1976:509

1285

¬

background image

I---:'

SFS 1986:645

1 kap.

3

Med påföljd för brott förstås i denna balk:

de allmänna straffen böter och fängelse samt

villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

4 §'* Om användningen av straffen gäller i allmänhet vad i bestämmelser ­

na om de särskilda brotten är stadgat. �vriga påföljder må, enligt vad

därom är föreskrivet, tillämpas ändå att de ej äro nämnda i dessa bestäm­

melser.

I

Fängelse är att anse som svårare påföljd än böter.

2 kap.

3

För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än som

avses i 2 § efter s vensk lag och vid svensk domstol,

1. om b rottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om

det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som t illhörde besättning­
en å sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område

där en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av

någon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig därför annat
ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är

anställd i svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menig­

het eller svensk allmän irrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning

eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning av luftfartyg, luftfartssabotage eller folkrätts­

brott eller försök till kapning av luftfartyg eller luftfartssabotage, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

5

�&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfar­

tyg av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget

eller eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt

intresse, må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen

eller den regeringen bemyndigat därtill.

�&tal för brott, som förövats utom riket, må väckas allenast efter förord­

nande som i f örsta stycket sägs. Utan dylikt förordnande må do ck åtal
väckas, om brottet förövats

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjä nsten av befälhavaren eller

någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där en avdelning

av försvarsmakten befann sig.

1286

' Senaste lydelse 1981:21J.

" Senaste lydelse 1975:667.

' Senaste lydelse 1973:342.

'' Senaste lydelse 1974: 565.

¬

background image

' . :

. ⬢ '

a -

J-

3. vid tjänstgöring utom riket av någon som är anställd i svens k bered-

SFS 1986; 645

skapsstyrka för FN-tjänst,

4. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,

eller

5. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

16 kap.

5 §' Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som

sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänhe­

ten uppmanar eller eljest söker förleda till br ottslig gärning, svikande av
medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, domes för upp­
vigling till böter eller fängelse i hög st sex månader.

För uppvigling skall dömas även den som muntligen inför en samling av

krigsmän eller i an nat meddelande till krigsmän uppmanar eller på annat

sätt söker förleda dem till en handling eller underlåtenhet som innebär att
de åsidosätter vad som åligger dem i tjänsten.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall

föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för
att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

�r brottet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt

brott eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år.

6

Om en samling av krigsmän gemensamt hotar att med våld sätta sig

upp mot förman, skall dömas för myteri till böter eller fängelse i högst fyra

år. Anstiftare och anförare skall dock dömas till fängelse i högst sex år.

Har deltagarna i ett myteri gemensamt brukat våld mot person eller

egendom, skall deltagarna dömas till fängelse i högst sex år. Anstiftare och
anförare skall dock dömas till fängelse i högst tio å r eller på livstid.

Om brottet annars är att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst

tio år eller på livstid. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt
beaktas om gärningen har begåtts under strid eller då brott mot krigslydna­

den annars medför särskild fara.

17 §' För förberedelse eller stämpling till eller underlåtenhet att avslöja

myteri döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma skall gälla .

försök eller förberedelse till grovt dobbleri.

20 kap.
2 §'" Arbetstagare som tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller

annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till

böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren
begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat
densamma. �r brottet grovt, döms till fängelse i högst se x år.

^ Senaste lydelse 1970:225.

" Förutvarande 6 § upphävd genom 1976:509.

'

Senaste lydelse 1972:222.

Senaste lydelse 1986: 123.

1287

\

¬

background image

SFS 1986:645

Vad i första stycket sägs om arbetstagare äger motsvarande tillämpning

1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myn­

dighet som hör till staten eller till kommun, landstingskommun, kommu­

nalförbund, församling, kyrklig samfallighet eller allmän försäkringskassa,

2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
3. den som är krigsman enligt lagen (1986:644) om disciplinförseelser av

krigsmän, m. m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,

4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts

utövar myndighet och

5. den som i annat fall än som avses i 1 -4 på grund av förtroendeställ­

ning f ått till uppgift att för någon annan sköta rättslig eller ekonomisk

angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller
övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift.

21 kap.

1 § Detta kapitel träder i tillämpning när riket kommer i krig.

Om riket är i krigsfara e ller om det råder sådana utomordentliga förhål­

landen som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit
sig i, får regeringen föreskriva att kapitlet skall tillämpas.

2 § När det inte längre föreligger sådana förhållanden som avses i I §,
skall regeringen föreskriva att tillämpningen av kapitlet skall upphöra.

3 § Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är

tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.

Krigsmän är dessutom
1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten

är skyldiga att delta i rikets försvar,

2. skyddsvakter som förordnats med stöd av 10 § lagen (1940:358) med

vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m.,

3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdel­

ningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,

4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

1288

4 § Föreskrifterna i detta kapitel om krigsmän skall också tillämpas på

1. krigsfångar,

2. krigsdeltagare som har internerats vid krig under vilket riket är neu­

tralt,

3. utlänningar som vistas bland krigsfångar eller internerade krigsdelta­

gare för att utöva sjukvård eller andlig vård.

5 § Vägrar eller underlåter en krigsman att lyda en förmans order eller
dröjer han otillbörligen med att fullgöra ordern, skall dömas för lydnads-

hroil till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar skall dock inte

dömas, om det är uppenbart att ordern inte angår tjänsten.

6 § �r ett brott som avses i 5 § att anse som g rovt, skall dömas för grovf
lydnadshrott till fängelse i högst tio år eller på livstid. Vid bedömande om

brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen har begåtts under strid

eller då brott mot krigslydnaden annars medför särskild fara.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.