SFS 1986:1104

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1986:1104
861104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1104

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 19 december 1986

Utfärdad den 11 decem ber 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 15 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

16 kap.
15

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller

flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom

föranleder onödig säkerhetsåtgärd, dömes för falskt larm till böter eller

fängelse i högst två år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anord­

ning föranleder onödig utryckning av polis, räddningskår, ambulans, mili­
tär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, dömes för
missbruk av larmanordning till böter.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1985/86: 170, FöU 1986/87:2, rskr. 1986/87:58.

^ Senaste lydelse 1977:492.

2021

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.