SFS 1987:761

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1987:761
870761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:761

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om b rottsbalken

dels att 33 kap. 7 § skall upphöra att gälla,

att 2 kap. 5 a §, 27 kap. 5 §, 28 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9 och 11 §§,33 kap.

5 §, 34 kap. 6 § samt 38 kap. 3, 6, 8 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 a

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom lagakraftägande

dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats eller i främmande
stat som har tillträtt den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om

brottmålsdoms internationella rättsverkningar eller den europeiska kon­
ventionen den 15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål, må den

tilltalade ej här i riket lagföras för samma gärning,

1. om han har frikänts från ansvar,
2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har ådömts,
3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller verkställigheten

pågår, eller

4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den främmande state n.

Första stycket gäller ej i fråga om brott som avses i 1 § eller 3 § 4, 6 eller

7 såvida ej lagföringen i de n främmande staten har skett på begäran av

svensk myndighet.

Har fråga om ansvar för gärning prövats genom dom meddelad i främ­

mande stat och föreligger ej på grund av vad förut i denna paragraf sagts

hinder mot lagföring, må åtal för gärningen väckas här i riket endast efter

förordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigat därtill.

27 kap.

5 § Har den dömde förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada,

skall han göra vad i hans förmåga står a tt fullgöra denna skyldighet. Rätten
äger föreskriva att han under prövotiden skall söka fullgöra skadestånds­

skyldigheten eller del därav på tid och sätt som angivas i domen.

Om s kada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms

vara ägnat att främja den dömdes anpassning i samhället, får rätten före­

skriva att denne på tid och sätt som anges i domen skall biträda den
skadelidande med visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa
skadan eller som annars i belysning av brottets och skadans art framstår
som lämpligt. Sådan föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes
samtycke.

Föreskrift som avses i första eller andra stycket får ändras eller upphä­

vas efter ansökan av åklagare eller den dömde, när det finns skäl till de t.

1862

' Prop. 1986/87: 106, JuU 32, rskr. 279.

^ Senaste lydelse 19 76: 20.

¬

background image

SFS 1987:761

28 kap.

1

Skyddstillsyn får ådömas för ett brott på vilket fängelse kan fö lja,

om det med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden finns anled­

ning anta att påföljden kan bidra till att han avhåller sig från fortsatt
brottslighet. �r mera ingripande påföljd påkallad, får skyddstillsyn dock
inte ådömas.

Den som är under aderton år må ej dömas till skyddstillsyn, med mindre

denna påföljd finnes lämpligare än vård inom socialtjänsten.

�r det lindrigaste straff som är stadgat för brottet fängelse i ett år eller

däröver, må dömas till skyddstill syn allenast om särskilda skäl äro därtill.

Kan det antas att missbruk av beroendeframkallande medel eller något

annat särskilt förhålla nde som påkallar vård eller annan behandling i vä­

sentlig grad har bidragit till a tt brottet har begåtts, skall rätten, när den
bedömer frågan huruvida skyddstillsyn är en tillräckligt ingripande påföljd,
särskilt beakta om den tilltalade förklarar sig villig att undergå lämplig
behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan anordnas i samband

med verkställigheten av en dom på skyddstillsyn.

3 §" Om det av häns yn till allmän laglydnad prövas oundgängligen erfor­

derligt att skydds tillsyn förenas med frihetsberövande, må jämte skydds­

tillsyn dömas till fängelse i lägst Qorton dagar och högst tre månader.

Om förhållandena påkallar det, får rätten förordna att domen på fängelse

skall gå i verkställighet utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

�r i fa ll som avses i 1 § Qärde s tycket den planerade behandlingen av

avgörande betydelse för att skyddstillsyn bedöms vara en tillräckligt ingri­

pande påföljd , skall rätten i domslutet ange hur långt fängelsestraff som
skulle ha ådömts, om fängelse i stället hade valts som påföljd.

5

Skyddstillsyn skall vara förenad med övervakning från dagen för

domen. Rätten får dock förordna att övervakningen skall anstå till dess
domen ha r vunnit laga kraft mot den dömde. Om domen överklagas, kan

högre rätt förordna att vidare verkställighet inte får äga rum.

�vervakningen skall up phöra utan något särskilt förordnande när ett år

av prövotiden har förflutit, om inte annat följer av Qärde stycket eller av 7
eller 9 §.

Har verkställigheten avbrutits till följd av besl ut av högre rätt men döms

den ti lltalade däre fter ändå till s kyddstillsyn, skall den tid under vilken

verkställighet ej ägt rum inte räkn as in i prövotiden eller den tid som anges
i andra stycket.

Har skyddstillsyn förenats med behandlingsplan som den dömde har

åtagit sig att följa, får rätten i domen förordna om längre övervakningstid
än vad som anges i andra s tycket. Tiden får dock inte sättas längre än vad
som behövs för att behandlingen skall kunna slutföras och får inte översti­

ga prövotiden.

Senaste lydelse 1983: 240.

j Senaste lydelse 1983:240.

Senaste lydelse 1983:240.

1863

¬

background image

SFS 1987:761

6

Vad som föreskrivs i 26 kap. 12-17 §§ skall tillämpas på motsvaran­

de sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn. Rätten skall dock i
domen förordna övervakare, om in te särskilda skäl talar mot det. Vidare
f^r rätten i domen meddela föreskrifter enligt 26 kap. 15 § första och andra

styckena samt 27 kap. 5 § andra stycket. �vervakningsnämnden får ändra

eller upphäva en föreskrift av sistnämnda slag när det finns skäl till det.

I fall som avses i 3 § tredje stycket skall i domen alltid meddelas

föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.

Därvid får även föreskrivas att den som ansvarar för behandlingen skall

göra anmälan till skyddskonsulenten och åklagaren om den dömde allvar­

ligt åsidosätter sina åligganden enligt plane n.

En behandlingsplan som avses i andra stycket får innehålla bestämmel­

ser om att den dömde åtar sig skyldighet att genomgå kroppsvisitation och

kroppsbesiktning för kontroll av att han ej missbrukar beroendeframkal-
lande medel.

8 §' Har den dömde allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det antas

att sådana åtgärder som övervakningsnämnden får vidta blir utan verkan,
skall nämnden hos åklagare göra framställning om att han vid domstol för

talan om att skyddstillsynen skall undanröjas. �ven utan framställning från
nämnden får sådan talan väckas, om den dömde i fall som avses i 3 § tredje

stycket allvarligt har åsidosatt sina åligganden enligt den behandlingsplan
som gäller för honom.

Talan skall anhängiggöras före prövotidens utgång.

9

Undanröjs skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan påföljd för

brottet. Därvid skall skälig hänsyn ta s till vad den dömde har undergått till

följd av dom en på skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som ådömts
enligt 2 eller 3 § eller 34 ka p. 6 §. I fall som här a vses får fängelse ådömas

på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har uppgift som avses i

3 § tredje stycket lämnats i domen skall, om fängelse ådöms, detta beaktas
när straffets längd bestäms.

Finnas tillräckliga skäl ej föreligga att undanröja skyddstillsynen, må

rätten i stället besluta åtgärd som avses i 7 §. Sådan åtgärd må ej beslutas

efter prövotidens utgång.

11

Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsynen eller att vidta

åtgärd som avses i 7 § eller åtgärd för att den dömde skall underkasta sig

vård eller behandling, eller har den dömde undandragit sig övervakningen,

får övervakningsnämnden eller domstol vid vilken före s talan enligt 8 § ,
om omständigheterna föranleder det, förordna att den dömde skall på
lämpligt sätt omhändertas i avvaktan på vidare förordande. Ett sådant
beslut skall omprövas så ofta anledning till det föreligger.

Den som sålunda omhändertas får inte kvarhållas längre än en vecka.

Om det finns synnerliga skäl, får dock genom nytt beslut förordnas att han
skall kvarhålla s ytterligare högst en ve cka.

1864

" Senaste lydelse 1983:240.

' Senaste lydelse 1979:680.

" Senaste lydelse 1979:680.

^ Sena ste lydelse 1983:240.

X

¬

background image

�r den dömde omhändertagen när domstolen meddelar beslut att

SFS 1987:761

skyddstillsynen skall undanröjas, får den förordna att han skall vara om­

händertagen till dess beslutet vinner laga kraft.

Efter prövotidens utgång får den omhändertagne inte kvarhållas.

33 kap.

5

Dömes någon till fän gelse på viss tid eller förordnar rätten, med

tillämpning av 34 kap . 1 § 1, att sådan påföljd skall avse ytterligare brott,
och ha r den dömde med anledning av misstanke om brott, som prövats

genom dom i målet, under en sammanhängande tid av minst tjugofyra
timmar varit berövad friheten som anhållen, häktad eller intagen på rätts-
psykiatrisk klinik enligt 9 § lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersök­

ning i brottmål, skall tiden för frihetsberövandet, till den del därunder icke

samtidigt skett verkställighet av dom i annat mål, anses som tid under
vilken den ådömda påföljden verkställts i anstalt. Domstolen skall i domen

angiva det antal dagar påföljden skall anses verkställd. �r den tid varm ed

ådömt fängelse överstiger frihetsberövandet ringa, må förordnas att fängel­

sestraffet anses helt verk ställt genom frihetsberövandet.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss tid, äger, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt
första eller tredje stycket, första stycket tillämpning även i fråga om

1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen eller domen på

skyddstillsyn,

2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken förordnats att den

villkorliga domen eller skyddstillsynen skall avse även ytterligare brott

samt

3. sådant omhändert agande som avses i 28 kap. 11 § tredje stycket.
Dömes någon till böter och har han med anledning av misstanke om

brott, som prövats genom dom i måle t, varit berövad friheten på sätt som

angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall anses helt eller
delvis verkställd gendelvis verkställd genom frihetsberövandet.

34 kap.

6 §" �r den tidigare ådömda påföljden skyddstillsyn, får rätten vid

tillämpning av 1 § 1, om det anses påkallat för den tilltalades tillrättaföran­

de eller av hänsyn till allmän laglydnad, även döma till da gsböter, högst
etthundraåttio, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller ej. �r fängel­
se föreskrivet för det nya brottet och prövas frihetsberövande oundgäng­
ligen erforderligt av hänsyn till allmän laglydna d, får rätten i stället för att
döma till böter döma till fängel se enligt 28 kap. 3 §.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, får rätten besluta åtgärd som avses i 28 kap. 9 §

eller förlänga prövot iden till högst fem år. Har den dömde åtagit sig a tt
följa en sådan behandlingsplan som avses i 28 kap. 1 § ^ärde stycket,

tillämpas även 28 k ap. 3 § tred je stycket och 6 § andra och tredje stycke­

na.

Senaste lydelse 1986:645.

" Senaste lydelse 1983:240.

¬

background image

SFS 1987:761

Döms den tilltalade med tillämpning av 1 § 3 till fängelse, skall när

straffets längd bestäms skälig hänsyn tas till vad han har un dergått till följd

av domen på skyddstillsyn och till vad han har avtjänat av fängelse som
ådömts enligt första stycket eller 28 kap. 3 § liksom till böte r som ådömts

enligt första stycket eller 28 kap. 2 §. I fall som här avses får fängelse
ådömas på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har uppgift
som avses i 28 kap. 3 § tredje stycket lämnats i domen sk all, om fängelse

ådöms, detta beaktas, när straffets längd bestäms.

Fängelse enligt första stycket må ej ådömas och beslut enligt andra

stycket eller beslut om undanröjande av skyddstillsyn må ej meddelas,

med min dre fråga därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller

erhållit del av åtal före prövotidens utgång.

38 kap.

3 §'^ Fråga om åtgärd enligt 27 kap . 5 § tredje stycket eller 6 § uppta ges

av den rätt som först avgjort det mål vari meddelats villkorlig dom.

Talan enligt 28 kap. 8 § väcks vid tingsrätt, inom vars område den

övervakningsnämnd som har gjort framställning i ärendet är verksam, eller

vid den rätt som först avgjort det mål vari skyddsti llsyn ådömts.

Mål som avses i denna paragraf må ock upptagas av domstol, där

brottmål mot den dömde är anhängigt, eller av rätten i den ort, där den

dömde mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utr edning­
en samt kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

6 §'^ Nämndemän skall deltaga vid underrätts avgörande av fråga, som

avses i 2 § eller i 27 kap . 6 §, 28 k ap. 9 § eller 34 ka p. 10 § andra stycket
eller 18 §. Detsamma skall gälla i fråga om undanröjande av påföljd enligt

34 kap. 1 § 3, för verkande av villkorligt medgiven frihet eller annan åtgärd

enligt 34 kap. 4 § samt åtgär d enligt 34 ka p. 5 § tredje stycket eller 34 kap.
6 § andra stycket.

Vid avgörande av fråga, som avses i 27 kap. 5 § tredje stycket eller

28 kap. 11 § första och andra styckena, är underrätt domför med en la gfa­
ren domare.

1866

8

I mål om å tgärd enligt 2 § eller 27 kap. 5 § tredje stycket eller 6 §,

28 kap. 9 § eller 34 kap. 10 § andra stycket skall underrätt lämna den

dömde tillfälle att yttra sig. Begär han att bliva muntligen hörd, skall

tillfälle därtill beredas honom. 1 mål om åtgärd enligt 34 kap . 18 § skall den

dömde lämnas tillfälle att yttra sig där så är möjligt. Rättens avgörande av

saken sker genom beslut.

�&tgärd enligt 28 kap . 11 § första och andra styckena får beslutas utan att

tillfälle bereds den dömde att yttra sig.

9 §'^ Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § tredj e stycket, 28 k ap.

11 § första och andra styckena eller 34 kap. 10 § andra stycket eller 18 §

Senaste lydelse 198 3: 240.

" Senaste lydelse 1983:3 77.

Senaste lydelse 1981:211.

" Senaste lydelse 1981:240.

¬

background image

/ir

If ilider omedelbart till efterrättelse om ej annorlunda förordnas. Detsamma

SFS 1987:761

fäller avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5 eller 6 §

angående föreskrifter, övervakning eller prövotid.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.