SFS 1988:835

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1988:835
880835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:835

Utkom från trycket

den 5 juli 1988

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 2 juni 1988.

'

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken
dels att 16 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas tre nya paragrafer, 16 kap. 10 b och t i

samt 19 §§, av följande lydels e.

16 kap.
8

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller

uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller
trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år

eller om brottet är ringa, till böter.

10 b § Den som i stillbild eller i en film, ett videogram, ett televisionspro­

gram eller andra rörliga bilder skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt
att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms,
om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för
olaga våldsskildring till böte r eller fängelse i högst sex månader. Detsam­

ma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt
våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som

sprider en sådan skildring.

Första stycket gäller inte filmer eller videogram som statens biografbyrå

har godkänt för visning. Det gäller inte heller en upptagning av rörliga
bilder med samma innehåll som en film eller ett videogram som har

godkänts av biografbyrån. Vidare gäller första stycket inte offentliga fö­

revisningar av filmer eller videogram.

Har en upptagning av rörliga bilder försetts med ett intyg om att en film

eller ett videogram med samma innehåll har godkänts av statens biografby­

rå, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket för spridning av upptag­

ningen. Vad som har sagts nu gäller doc k inte om intyget var oriktigt oc h

den som har spritt upptagningen har insett eller bort inse detta.

10 c § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i yrkesmässig verk­
samhet eller annars i förvärvs syfte till den som är under femton år lämnar

ut en film, ett videogram eller en annan upptagning av rörliga bilder med
ingående skildringar av verklighetstrogen karaktär som återger våld eller
hot om våld mot människor eller djur döms för otillåten utlämning av film
eller videogram till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller inte filmer eller videogram som statens biografbyrå

har godkänt för visning för någon å ldersgrupp av barn under femton år.
Det gäller inte heller en upptagning av rörliga bilder med samma innehåll

1770

' Prop. 1986/87; 151, KU 1987/8 8:36, rskr. 290.

^ Senaste lydelse 1982:271.

¬

background image

som en film eller ett videogram som har godkänts av biografbyrån. Vidare

SFS, 1988:835

gäller första stycket inte offentliga förevisningar av filmer eller videogram.

Har en upptagning av rörliga bilder försetts med ett intyg om att en film

eller ett videogram med samma innehåll har godkänts av statens biografby­

rå för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år, skall inte

dömas till ansvar enligt första stycket. Vad som har sagts nu gäller dock

inte om intyget var oriktigt och den som har lämnat ut upptagningen har

insett eller bort inse detta.

19 § Allmänt åtal för brott som avses i 10 b och c §§ f år såvitt avser

filmer eller videogram väckas endast efter medgivande av statens biograf­

byrå.

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

:n 11

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.