SFS 1988:925

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1988:925
880925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:925

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 26 juli 1988

utfärdad den 14 juli 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 13 kap. 9 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

13 kap.

9 § Begår någon av oaktsamhet en gärning som anges i 7 eller 8 §, skall

han dömas för vårdslöshet med gift eller smittämne till böter

eller fängelse i högst två år.

Den so m av oaktsamhet begår en gärning som avses i 8 a § döms för

vållande till miljöstörning till straff som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Victor
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:85, JoU 23, rskr. 373.

1989

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.