SFS 1988:942

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1988:942
880942.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988; 942

Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 brottsbalkcn;

den 23 augusti 1988

utfärdad den 22 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken^

dels att 1 kap . 7 §, 26 kap. 4 § samt 33 kap. 1, 2, 4 och 9 §§ sk all

upphöra att gälla,

dels att 1 k ap. 3-6 §§, 13 kap. 11 § , 20 kap. 4 § , 26 kap. 2 oc h 11 §§,

27 kap. 1 och 2 §§, 28 kap. 1-3 och 6-9 §§, 31 kap . 1 §, 33 kap. 8 §,

34 kap. 4�6 §§, 37 k ap. 7 § och 38 kap . 6 och 8 §§ samt rubriken til l

33 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skal l införa s två nya kapi tel, 29 och 30 k ap., samt

två nya paragrafer, 28 kap . 6 a § och 38 k ap. 2 a §, av följande lydelse.

' Prop. 1987/88: 120, JuU 45, rskr. 404.

^ Sena ste lydelse av

26 k ap.4 § 1979:680

33 k ap. 2 § 1979:680

33 kap.4 S 1979:68 0

2016

33 ka p. 9 8 1986 :645.

¬

background image

SFS 1988:942

1 kap.

3

Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse

samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

4 §'' Om användningen av straffen gäller vad i bestämmelserna om de

särskilda brotten är stadgat samt vad därutöver är särskilt föreskrivet.
�vriga påföljder får, enligt vad därom är föreskrivet, tillämpas trots att de
inte är nämnda i bestämmelserna om de särskilda brotten.

5

Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter.

Om förhållandet mellan fängelse samt villkorlig dom och skyddstillsyn

föreskrivs i 30 kap. I § .

6

För brott som någon b egått innan han fyllt femton år får inte dömas

till påföljd.

13 kap.

11 §' Om någon som har ådragit sig ansvar enligt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8 a, 9
eller 10 § eller enligt 5 a § för luftfartssabotage, frivilligt har avväijt en

sådan fara eller verkan som anges där innan avsevärd olägenhet har upp­

kommit, får han dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för

gärningen. Var faran ringa och är för gärningen ej föreskrivet svårare straff

än fängelse i ett år, skall han ej dömas till ansvar.

20 k ap.
4

Den som har valts till såda nt uppdrag hos staten eller hos en kom­

mun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från uppdra­

get, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller
däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att
inneha uppdraget.

Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos andra

sådana arbetsgivare som avses i 2 § andra stycket 1.

26 kap.
2 §' Fängelse får användas såsom gemensamt straff för flera brott, om
fängelse kan följa på något av brotten.

Fängelse på viss tid får sättas över det svåraste av de högsta straff som

kan följa på brotten men får inte överstiga de högsta straffen sammanlagda
med varandra. Det får inte heller överskrida det svåraste straffet med mer

än

1. ett år, om det svåraste straffet är kortare än fängelse i fyra år,
2. två år, om det svåraste straffet är fängelse i fyra år eller längre men

inte uppgår till fängelse i ått a år,

' Senaste lydelse 1986:645.

Senaste lydelse 1986:645. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1975:667.

^ �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

^ Senaste lydelse 1981:469.

® Senaste lydelse 1982: 102. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

'

Senaste lydelse 1983:351.

2017

64-SFS 1988

/ ⬢

/

¬

background image

SFS 1988:942

3. fyra år, om det svåraste straffet är fängelse i åtta år eller längre. ^ i

Vid tillämpningen av andra stycket skall bötesstraff anses motsvara'

fängelse Qorton dagar.

Det svåraste av de lägsta straffen får inte underskridas.

11 §'° I anslutning till att villkorlig frigivning äger rum eller senare kan

beslutas att den frigivne skall stå under övervakning, om det bedöms som

påkallat. Sådant beslut meddelas av skyddskonsulent i kriminalvårdsver­
ket. Har övervakning beslutats men bed öms därefter att övervakning inte
längre är påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervakningen

skall upphöra. �vervakningen skall utan något särskilt beslut upphöra
sedan ett år av prövotiden har förflutit, om inte annat följer av 18 §.

27 kap.

1 §" Rätten far döma till villkorlig dom för ett brott för vilket påföl jden

inte bedöms kunna stanna vid böter.

2 §'^ Villkorlig dom får förenas med dagsböter, högst etthundraåttio,

vare sig böter har föreskrivits för brottet eller ej.

28 kap.

1 §'^ Rätten far döma till skydds tillsyn för ett brott för vilket påföljd en

inte bedöms kunna stanna vid böter.

2 §''' Skyddstillsyn far förenas med dagsböter, högst etthundraåttio, vare

sig böter har föreskrivits för brottet eller ej.

3 §'^ Skyddstillsyn far förenas med fängelse i lägst Qorton dagar och

högst tre månader.

Om rätten dömer till fängelse jämte skyddstillsyn får den inte samtidigt

döma till böte r enligt 2 §.

Om förhållandena påkallar det, får rätten förordna att domen på fängelse

skall gå i verkställighet utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

6 §'^ Vad som föreskrivs i 26 k ap. 12-17 §§ skall tillämpas på motsva­

rande sätt beträffande den som har dömts till skyddstil lsyn. Rätten skall

dock i domen förordna övervakare, om inte särskilda skäl talar mot det.

Vidare får rätten i dome n meddela föreskrifter enligt 26 kap. 15 § första

och andra styckena samt 27 kap. 5 § andra stycket. �vervakningsnämn­
den får ändra eller upphäva en föreskrift av sistnämnda slag när det finns

skäl till det .

2018

Senastciydelse 1983:240.

'' Senaste lydelse 1983: 240. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs .

Senaste lydelse 1983:240.

" Senaste lydelse 1987:761 . �ndringen innebär bl. a. att andra - Ijärde styckena

upphävs.

' Senaste lydelse 1983: 240.

" Senaste lydelse 1987: 761. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs .

"⬢ Senaste lydelse 1987:761. �ndr ingen innebär att andra och tredje styckena upp­

hävs.

¬

background image

-⬢⬢s ^ r

6 a § I fall som avses i 30 ka p. 9 § andra stycket 3 skall rätten, om den

SFS 1988:942

planerade behandlingen är av avgörande betydelse för att döma till skydds­
tillsyn, i domslu tet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha ådömts, om

fängelse i stället hade valts som påföljd.

I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den

behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa. En sådan behand­
lingsplan får innehålla bestämmelser om att den dömde är skyldig att

genomgå kroppsvisitation och kroppsbesiktning för kontroll av att han inte

missbrukar beroendeframkallande medel.

I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som

ansvarar för behandlingen skall anmäla till skyddskonsulenten och åklaga­

ren om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.

7 §'^ Iakttar den dömde inte vad som åligger honom till följd av domen

på skyddstillsyn, får övervakningsnämnden, utom att meddela föreskrift

enligt 26 kap. 15 § eller fa tta beslut i fråga som avses i 37 ka p. 7 § första
stycket,

1. besluta att varning skall meddelas den dömde, eller
2. besluta om övervakning av den dömde under viss tid efter det att ett

år av prövotiden har förflutit, dock längst till prövotidens utgång.

Har övervakning beslutats enligt första stycket 2 men bedöms denna

inte längre vara påkallad, får övervakningsnämnden besluta att övervak­

ningen skall upphöra. Samma gäller om rätten med stöd av 34 kap. 6 §

beslutat om överva kning och denna pågått i ett år.

�&tgärd som avses i första stycket får inte beslutas av övervaknings­

nämnden efter prövotidens utgång.

8 §'^ Har den dömde allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det

antas att sådana åtgärder som övervakningsnämnden får vidta blir utan

verkan, skall nämnden begära att åklagare vid domstol för talan om att

skyddstillsynen skall undanröjas. �ven utan framställning från nämnden
får sådan talan väckas, om den dömde i fall som avses i 6 a § första stycket
allvarligt har åsidosatt sina åligganden enligt den behandlingsplan som
gäller för honom.

Talan skall anhängiggöras före prövotidens utgång.

9 §'^ Undanröjs skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan påföljd
för brottet. Därvid skall skälig hänsyn tas till vad den dömde har undergått

till följd av domen på skyddstillsyn samt till böter eller fängelse som

ådömts enligt 2 eller 3 § eller 34 kap. 6 §. I fall som här avses får fängelse
ådömas på kortare tid än vad som är föreskrivet för brottet. Har uppgift
som avses i 6 a § första stycket lämnats i domen skall, om fängelse ådöms,

detta beaktas när straffets längd bestäms.

Finnas tillräckliga skäl ej föreligga att undanröja skyddstillsynen, må

rätten i stället besluta åtgärd som avses i 7 §. Så dan åtgärd må ej beslutas

efter prövotidens utgång.

" Senaste lydelse 1983:240.

Senaste lydelse 1987:761.

" Senaste lydelse 1987:761.

2019

/

¬

background image

\

SFS 1988:942

29 kap. Om straf fmätning och påföljdseftergift

^

1 § Straff skall, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämp­

ning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets

eller den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada,

kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade in sett eller
borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han ha ft.

2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt

beaktas

1. om den tilltalade avsett att brottet skulle fä betydligt allvarligare

följder än det faktiskt fått,

2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller

särskilda svårigheter att välja sig,

4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat

ett särskilt förtroende,

5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom

allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller

beroende ställning eller

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt

noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade

spelat en betydande roll.

3 § Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvär­
det skall, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas

1. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende,
2. om den tilltalade till följd av själslig ab normitet eller sinnesrörelse

eller av någon annan orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt
handlande,

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans uppenbart

bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga eller

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla.
Om det är uppenbart påkallat med hänsyn till b rottets straffvärde, far

dömas till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

4 § Vid straffmätningen skall rätten, om förhållandet inte tillräckligt kan

beaktas genom påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt med­

given frihet, utöver brottets straffvärde, i skälig utsträckning ta hänsyn till
om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Härvid skall särskilt

beaktas vilken om fattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som

förflutit mellan brotten samt huruvida den tidigare och den nya brott slighe­

ten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig.

2020

5 § Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skäl ig
omfattning beakta

1. om den tilltalade till fö^d av brottet drabbats av allvarlig kroppss ka­

da,

¬

background image

V..,: ⬢

/

2. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller

SFS 1988:942

begränsa skadliga verkningar av brottet,

3. om den tilltalade frivilligt angett sig,
4. om den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet

utvisas ur riket,

5. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av eller om det finns

grundad anledning anta att han kommer att drabbas av avskedande eller

uppsägning från anställning eller av annat hinder eller synnerlig svårighet i
yrkes- eller näringsutövning,

6. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas

oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

7. om en i fö rhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan

brottet begicks eller

8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltala­

de far ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

Föreligger omständighet som avses i första stycket, far rätten, om sär­

skilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för

brottet.

6 § �r de t med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 §

uppenbart oskäligt att döma till påfölj d, skall rätten meddela påföljdsefter­

gift.

7 § Har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, skall hans ungdom

beaktas särskilt vid straffmätningen. Härvid får dömas till lindrigare straff
än som är föreskrivet för brottet.

Ingen får dömas till fängelse på livstid för brott som han har begått innan

han fyllt tjugoett år.

30 kap. Om va l av påföljd

1 § Vid val av påföljd är fängelse att anse som en svårare påföljd än

villkorlig dom och skyd dstillsyn.

Bestämmelser om användningen av överlämnande till särskild vård finns

1 31 kap.

2 § Ingen får dömas till fle ra påföljder för samma brott, om inte något
annat är föreskrivet.

3 § När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam

påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet.

Om det finns särskilda skäl, får rätten för ett eller flera brott döma till

böter och samtidigt döma till annan påföljd för brottsligheten i övrigt.
Vidare får rätten döma till fängelse för ett eller flera brott samtidigt som

den dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn för brottsligheten i övrigt.

4 § Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständig­

heter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten
beakta sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 §.

Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och

art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.

2021

¬

background image

f

SFS 1988:942

5 § För brott som någon begått innan han fyllt arton år far rätten döma

till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.

För brott som någon begått efter det att han fyllt arton men innan han

fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till
gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.

6 § För brott som någon begått under inflytande av sinnessjukdom,
sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur att den

måste anses jämställd med si nnessjukdom, far rätten inte tillämpa annan

påföljd än överlämnande till särskild vård, böter eller skyddstillsyn.

Bör påföljd som nu sagts inte tillämpas, skall den tilltalade vara fri från

påföljd.

7 § Vid val av påföljd s kall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om
det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra

sig skyldig till fortsatt brottslighet.

8 § Villkorlig dom skall förenas med da gsböter, om inte ett bötesstraff

med hänsyn till andra följder av brottet skulle drabba den tilltalade alltför
hårt eller om det finns andra särskilda skäl mot att döma till böter.

9 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om
det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade

avhåller sig från fortsatt brottslighet.

Som särskilda skäl för skyddstillsyn kan rätten beakta

1. om en påtaglig fö rbättring skett av den tilltalades personliga eller

sociala situation i något hänseende som kan a ntas ha haft samband med

hans brottslighet,

2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller annat förhål­

lande som kan antas ha samband med hans brottslighet eller

3. om missbruk av beroendeframkallande medel eller något an nat sär­

skilt förhållande som påkallar vård eller annan behandling i väsentlig grad

har bidragit till att brottet har begåtts och den tilltalade förklarar sig villig

att undergå lämplig behandling som enligt en för honom uppgjord plan kan

anordnas i samband med verkställigheten.

10 § Vid bedömningen av frågan om skyddstillsyn bör förenas med dags­

böter skall rätten beakta om detta är påkallat med hänsyn till brottslighe­
tens strafFvärde eller art eller den tilltalades tidigare brottslighet.

11 § Skyddstillsyn far förenas med fängelse endast om det är oundgängli­
gen påkallat med hänsyn till brottslighetens straffvärde eller till den tilltala­
des tidigare brottslighet.

31 kap.

1 §^'' Kan den som är under ljugoett år och som begått brottslig gärning

bli föremål för vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620)

2022

Senaste lydelse 1988:821.

\

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.