SFS 1988:1483

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1988:1483
881483.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1483 Lag

Utkom från trycket

oiTi ändring 1 b fottsbalken;

den 23 december 1988

3224

utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 31 kap. 2 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

31 kap.

2

Kan den som har begått en brottslig gärning bli föremål för vård

enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall får rätten
överlämna åt länsstyrelsen eller, i fråga om den som redan är intagen i ett

Prop. 1988/89; 13. SoU 11. rskr. 45.

^ Senaste lydelse 1981:1252.

t:!:

1

'Ci,

¬

background image

hem där sådan vård meddelas, åt styrelsen för hemmet att föranstalta om

SFS 1988; 1483

behövlig vård. Innan rätten beslutar om överlämnande skall länsstyrelsen

eller styrelsen höras.

�r för brottet stadgat strängare straff än fängelse i ett år, far överläm­

nande enligt första stycket ske endast om det föreligger särskilda skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.