SFS 1989:136

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1989:136
890136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:136

om ändring i broRsbalken;

u,k�~m Mn tiyckci

den 3 maj 198 9

Utfärdad den 13 april 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 3 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

36 kap.
3

Förverkande får även i anna t fall än som avses i 2 § beslutas i fråga

om foremål

1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i

övrigt kan befaras kom ma till brottslig a nvändning,

2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa

och som har påträffats und er omständigheter som gav anledning att befara

att de skulle komma till såd an användning, eller

' Prop. 1987/88: 143. I988/89;JuU 13. rskr. 145.

'Senaste lydelse 1983:224 .

177

¬

background image

⬢rl

\

SFS 1989:136

3 ⬢

3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar '

skada på egendom och som har påträffats under omständigheter som gav

uppenbar anledning att befara att de skulle komma till sådan användning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Dag Victor
(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.