SFS 1990:416

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1990:416
900416.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:416

öih ändring i brottsbalken;

Utkom från trycket

den 12 juni 1990

,' utfärdad den 23 maj 1990.

; Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om bro ttsbalken

dels att 2 kap. 3 § samt 13 kap. 5 a, 6, 11 och 12 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 13 kap. 5 b §, av

följande lydelse.

2 kap.

3

För brott som begåtts utom riket domes även i a nnat fall än som

avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om

det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättning-

/ en å sådant fartyg,

1, om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område

⬢ där en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av

någon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där för

annat ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är

anställd i svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menig­

het eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats

mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning

eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott eller folkrättsbrott, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag ä r stadgat för brottet är

fängelse i fyr a år eller därutöver.

13 kap.

5 a §' Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper i manöv­

reringen av ett luftfartyg eller ett fartyg, som används i civil yrkesmässig

sjöfart för befordran av gods eller passagerare, bogsering, bärgning, fiske
eller annan fångst, döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma

gäller den som genom olaga tvång bemäktigar sig en plattform i havet som
är avsedd för verksamhet för utforskning eller utvinning av naturtillgångar
eller för något annat ekonomiskt ändamål.

Den som i annat fall
1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform

som anges i första stycket eller ett luftfartyg i tr afik, eller

' Prop. 1989/90; 130, JuU33, rskr. 286.

^ Senaste lydelse 1986:645.

^ Senaste lydelse 1973:342.

721

¬

background image

SFS 1990:416

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara for säkerheten for ^

sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller for ett v
luftfartygs säkerhet under flygning

döms for sjö- eller luftfartssabolage till fängelse i högst fyra år.
�r brott som i första eller andra stycket sägs att anse som grovt, dömes

till fängelse på viss tid, lägst två ocn högst tio år, eller på livstid. Vid
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom
framkallats fara for flera människoliv eller om gärningen eljest varit av

särskilt farlig art.

5 b § Den som

1. använder allvarligt våld eller hot om sådant våld mot någon som

befinner sig på en flygplats som är öppen for internationell trafik,

2. forstör eller allvarligt skadar en anordning, som hör till en sådan

flygplats eller som a nvänds for flygplatsens trafik, eller ett luftfartyg, som
inte är i trafik men är uppställt på flygplatsen, eller

3. med användande av våld eller hot om våld omintetgör verksamhet

som bedrivs på en sådan flygplats,

döms, om gärningen är ägnad att framkalla fara for flygplatsens funktion

eller for säkerheten vid denna, for jlygplatssabotage till fängelse i högst fyrä

år.

�r brottet att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två och

högst tio år, eller på livstid. Vid b edömande av om brottet är grovt skall

särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara for flera människoliv eller
om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

6 §" Den som av oaktsamhet, genom att umgås ovarsamt med eld eller
sprängämne eller på annat sätt, vållar

1. brand eller ofärd som avses i 1, 2 eller 3 § eller framkallar fara for det,

2. skada eller hinder som avses i 4 § eller
3. skada som avses i 5 a § andra stycket 1 eller 5 b § första stycket 2

döms för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse i högst sex

månader.

�r brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år .

11

Om någon som har ådragit sig ansvar enligt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8 a , 9

eller 10 § eller enligt 5 a § andra stycket 2 eller 5 b § första stycket 2 eller 3,
frivilligt har avväijt en sådan fara eller verkan som anges där innan
avsevärd olägenhet har uppkommit, fär han dömas till lindrigare straff än

vad som är föreskrivet f�r gärningen. Var faran ringa och är f�r gärningen

ej föreskrivet svårare straff än fängelse i ett år, skall han ej dömas till

ansvar.

12 §'' För försök, förberedelse eller stämpling till mordbrand, grov

mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, grovt sabotage, kapning,

sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage eller spridande av gift eller

722

" Senaste lydelse 1973: 342.

' Senaste lydelse 1988:942.

'⬢ Senaste lydelse 1973:342.

¬

background image

itta eller till förgöring, så ock för underlåtenhet att avslöja sådant brott

SFS 1990:416

domes till ansvar enligt vad i 2 3 kap. stadgas.

Denna lag träder i kr aft den 1 ju li 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.