SFS 1990:218

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1990:218
900218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:218 Lag

Utkom från trycket

om ändring i brottsbalken;

den 30 maj 1990

utfärdad den 17 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 kap. 3 § brottsbalken skall ha

följande lydelse.

3

Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är

tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.

Krigsmän är dessutom

1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten

är skyldiga att delta i ri kets försvar,

2. skyddsvakter och skyddsområdesvakter som förordnats med stöd av

lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.,

3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdel­

ningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,

4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

Denna lag träder i k raft den 1 april 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

304

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1989/90: 54, FöU6, rskr. 227.

' Senaste lydelse 1986:645.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.