SFS 1990:64

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1990:64
900064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:64

Utkom från tryc ket

den 20 mars 19 90

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 4 § och 31 k ap. 1 § brotts­

balken skall ha följande lydelse.

7 kap.
4

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon

som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighei med barn till böter
eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte utgör brott mot

frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon an nan har

vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäk­

tigt bortför barnet eller om den som skall ha vårdnaden obehörigen be-

mäktigar sig barnet och där igenom själv tar sig rä tt.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer

ett barn u nder femton år från någon som vår dar barnet med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen

inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

90

' Prop. 1989/90:28, SoU15. rskr, 112.

' Senaste lydelse 1983:486.

¬

background image

Ar brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, skall

SFS 1990:64

gärningsmannen dömas till fängelse i högst t vå år.

31 kap.

1 §' Kan den som är under tjugoett år och som begått brottslig gärning

bli föremål för vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (1980:620)

eller lagen (199 0:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får
rätten överlämna åt socialnämnden att föranstalta om erforderlig vård
inom socialtjänsten.

Om brottslighetens stralfvärde eller art eller den tilltalades tidigare

brottslighet påkallar det, får jämte överlämnande till vård inom social­

tjänsten dömas till dagsböter, högst etthundraåttio, vare sig böter har

föreskrivits för brottet eller ej.

Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms

vara ägnat att främja den dömdes anpassning i samhället, får rätten, i

samband med överlämnande enligt första stycket, föreskriva att den döm­

de på tid och sätt som anges i domen skall biträda den skadelidande med

visst arbete, som syftar till att avhjälpa eller begränsa skadan eller som

annars i belysning av brottets och skadans art framstår som lämpligt.

Sådan föreskrift får meddelas endast med den skadelidandes samtycke.

Denna lag träder i kraft den I juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1988:942.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.