SFS 1991:679

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1991:679
910679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:679

Utkom från trycket

den 17 juni 1991

Lag

om ändring i b rottsbalken;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att nuvarande 3 kap. 10 och 11 §§ skall betecknas 3 kap. 11 och

12

dels att den nya 3 kap. 12 § skall ha följande lydelse,
dels att i balken ska ll införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §.

3 kap.

10 § Om brott, som i 7 -9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljö­
lagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall,
döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs.

12

Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är

grovt, åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal och
åtal är påkallat ur allmän syn punkt.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1991.1 fråga om gärningar som begåtts

före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

⬢ Prop. 1990/91:140. AU22, rskr. 302.

^ Senaste lydelse av förutvarande 11 § 1981:1313.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.