SFS 1991:451

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1991:451
910451.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:451

om ändring i brottsbalken;

utkom Mn trycket

den lOjuni 1991

utfärdad den 30 m aj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 6 och 7 §§ samt 26 kap. 8 §

brottsbalken skall ha fö ljande lydelse.

9 kap,
6

Den som

1. på ett sätt som är ägnat att forsvåra ett återställande tar befattning

med någ ot som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv,
3. otillbörligen främjar möjligheterna for annan att tillgodogöra sig

egendom som härrör från brottsligt forvärv eller värdet av sådan egendom,

4. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortfö­

ra, överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som

härrör från brottsligt forvärv, eller

5. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom

brott tillkommen ford ran

döms för häleri till fängelse i högst två å r.

För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i

en verksamhet, som bed rivs vanemässigt eller annars i störr e omfattning,

på ett sätt som är ägnat att forsvåra ett återställande förvärvar eller mottar
något som skäli gen kan a ntas vara frånhänt annan genom brott.

Ar brott som anges i första eller andra stycket att anse som grovt, döms

till fängelse, lägst sex måna der och högst fyra år.

7 §' �r brott som avse s i 6 § att anse som ringa, döms för häleriförseelse

till böter eller fängelse i hög st sex må nader.

För häleri förseelse skall också döma s den som
1. i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är ägnat att

' Prop, 1990/91: 127, JuU32, rskr. 323.

'Senaste lydelse 1980:107.

'Senaste lydelse 1980:107,

71

¬

background image

SFS 1991:451

försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan
antas vara frånhänt annan genom brott,

2. i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig anled­

ning att anta att brott förelåg, eller

3. på sätt som anges i 6 § första stycket I medverkat vid det brott

varigenom egendomen fränhändes annan och inte insåg men hade skälig

anledning att anta att brott förövades.

26 kap.

8 §'* Verkställs samtidigt flera fängelsestraff, skall vid tillämpning av 6 §

hänsyn tas till den sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse anses härvid

även forvandlingsstraff för böter. Ingår bland de straff som samtidigt

verkställs sådant straff som avses i 6 § tredje meningen får villkorlig
frigivning inte ske förrä n verkställigheten har pågått minst den tid som

svarar mot detta straff.

Såsom av tjänad tid räknas även tid varunder straffet skall anses verk­

ställt på grund av do mstols förordnande som i 33 kap. 5 och 6 §§ sägs.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991,

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1982:363.

il

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.