SFS 1991:1138

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1991:1138
911138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991; 1138

om ändring i brottsbalken;

Utkom från trycket

den 9 juli 1991

Utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 31 kap. 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 29 kap. 3 §, 30 kap. ^§,31 kap. 3 §, 33 kap. 5 § och 36 kap. 13 §

skall ha följande lydelse.

29 kap.

3

Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvär­

det skall, vid sidan av vad som är föreskrivet f�r vissa fall, särskilt beaktas

1. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende,
2. om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse eller

av någon annan orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt

handlande,

3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans uppenb art

bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga eller

4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla.

Om det är uppenbart påkalla t med hänsyn till brottets straffv ärde, får

dömas till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

30 kap.

6 §' Den som har begått ett brott under på verkan av en allvarlig psykisk
störning får inte dömas till fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att

inte heller någon annan påföljd bör ådömas, skall den tilltalade vara fri
från påföljd.

31 kap.

3 §'' Lider den som har begått ett brott, f�r vilket påföljden inte bedöms

kunna stanna vid böter, av en allva rlig psykisk störning, får rätten över­

lämna honom till rättspsykiatrisk vård, om det med hänsyn till hans

psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt är påkallat att han är

intagen på en sjukvårdsinrättning f� r psykiatrisk vård, som är förenad

med frihetsberövande och annat tvång.

Har brottet begåtts under påverkan av en all varlig psykisk störning, får

rätten beslu ta att särskild utskrivnin gsprövning enligt lagen (199 0; 1129)

om rättspsykiatrisk vård skall äga rum vid vår den, om det till följd av den

' Prop. 1990/91; 58, JuU34, rskr. 330.

' Senaste lydelse 1988:942.

' Senaste lydelse 1988:942.

Senaste lydelse 1967; 942.

2045

¬

background image

SFS 1991:1138

psykiska störningen finns risk för att han återfaller i brottslighet, som äray

allvarligt slag.

Om det med hänsyn till den tilltalades tidigare brottslighet eller av andra

särskilda skäl är påkallat, får rätten i samband med överlämnande till

rättspsykiatrisk vård döma till annan påföljd, dock inte fångelse eller

överlämnande till annan särskild vård.

33 kap.

5

Dömes någon till fångelse på viss tid eller förordnar rätten, med

tillämpning av 34 kap. 1 § I, att sådan påföljd skall avse ytterligare brott,

och har den dömde med anledning av misstanke om brott, som prövats
genom dom i målet, under en sammanhängande tid av minst tjugofyra
timmar varit berövad friheten som anhållen, häktad eller intagen på en

enhet för

rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 § lagen

(1991; 1137) om rättspsykiatrisk undersökning, skall tiden för frihetsbe-
rövandet, till den del därunder icke samtidigt skett verkställighet av dom i

annat mål, anses som tid under vilken den ådömda påföljden verkställts i
anstalt. Domstolen skall i domen angiva det antal dagar påföljden skall
anses verkställd. �r den tid varmed ådömt fångelse överstiger frihetsbe-

rövandet ringa, må förordnas att fängelsestraffet skall anses helt verkställt

genom frihetsberövandet.

Undanröjes villkorlig d om eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fångelse på viss tid, äger, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt

första eller tredje stycket, första stycket tillämpning även i fråga om

1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen eller domen på

skyddstillsyn,

2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken förordnats att den

villkorliga domen eller skyddstillsynen skall avse även ytterligare brott
samt

3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 11 § tredje stycket.

Dömes någon till böter och har han med anledning av misstanke om

brott, som prövats genom dom i målet, varit berövad friheten på sätt som

angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall anses helt eller
delvis verkställd genom frihetsberövandet.

36 kap.

13

Har brott begåtts av någon som inte fyllt femton år eller som

handlat under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten besluta

om förverkande av egendom eller om annan särskild rättsverkan, som kan

följa på brottet, endast om och i den mån det med hänsyn till hans
psykiska tillstånd, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt
kan anses skäligt.

2046

^ S enaste lydelse 1987:761.

'' Senaste lydelse 1986:118.

, /⬢

¬

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

SFS 1991:1138

2. Beträffande en gärning som har begåtts före ikraftträdandet gäller 30

kap. 6 § och 36 kap. 13 § i deras äldre lydelser.

3. I mål, som avg örs efter ikraftträdandet men i vilket utlåtande över

rättspsykiatrisk undersö kning eller utlåtande av social styrelsen enligt 3 §

andra stycket lagen (1966; 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brott­

mål har avgetts före denna tidpunkt, skall 31 kap . 3 § i dess äldre lydelse
tillämpas,

4. Förordnande enligt 31 kap . 4 § om överlämnande till öppen psykiat­

risk vård som har meddelats före ikraftträdandet skall verkställas även om

verkställigheten inte har påbörjats före den tidpunkten. Efter ikraftträdan­

det får sådant förordnande inte meddelas.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.