SFS 1992:373

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1992:373
920373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:373 Lag

Utkom från try cket

den 2 j uni 1992

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 21 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 33 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i 28 kap. skall inforas en ny paragraf, 6 b §, av följande

lydelse.

28 kap.

6 b § I fall som avses i 6 a § får rätten forordna att den dömde, om han är

häktad i målet, i stället skall omhändertas till dess han överförts till det

behandlingshem eller den vårdgivare som anges i behandlingsplanen. Om­
händertagandet får inte pågå längre än en vecka.

816

33 kap.

5

Dömes någon till fängelse på viss tid eller förordnar rätten, med

tillämpning av 34 kap. 1 § 1, att sådan påföljd skall avse ytterligare brott,

' Prop. 1991/92:109, JuU24. rskr. 25 9.

' Senaste lydelse 1991: 1138.

¬

background image

och har den dömde med anledning av misstanke om brott, som prövats

SFS 1992:373

genom dom i målet, under en sammanhängande tid av minst tjugofyra

timmar varit berövad friheten som anhållen, häktad eller intagen på en

enhet för rättspsykiatrisk undersökning med stöd av 10 § lagen
(1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, skall tiden för frihetsbe-

rövandet, till den del därunder icke samtidigt skett verkställighet av dom i

annat mål, anses som tid under vilken den ådömd a påföljden verkställts i
anstalt. Domstolen skall i do men angiva det antal dagar påföljden skall
anses verkställd. �r den tid varmed ådömt fängelse överstiger frihetsbe-

rövandet ringa, må förordnas att fängelsestraffet skall anses helt verkställt

genom frihetsberövandet.

Undanröjes villkorlig dom eller skyddstillsyn och dömes i stället till

fängelse på viss tid, äger, i den mån tillgodoräknande inte skett enligt

första eller tredje stycket, första stycket tillämpning även i fråg a om

1. frihetsberövande som föregått den villkorliga domen eller domen på

skyddstillsyn,

2. frihetsberövande som föregått dom genom vilken förordnats att den

villkorliga domen eller skyddstillsynen skall avse även ytterligare brott

samt

3. sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje

stycket.

Dömes någon till böter och har han med anledning av misstanke om

brott, som prövats genom dom i målet, varit berövad friheten på sätt som

angives i första stycket, må förordnas att påföljden skall anses helt eller
delvis verkställd genom frihetsberövand et.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.