SFS 1992:1154

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1992:1154
921154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1154 Lag

Utkom frän trycket

oiii ändring i brottsbalken;

den 18 december 1992

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ bro ttsbalken

skall ha följande lydelse.

2 kap.

3

För brott som begåtts utom riket dömes även i an nat fall än som

avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk do mstol,

1. om brottet förövats å svenskt fartyg eller luftfartyg, så ock eljest om

det begåtts i tjänsten av befälhavaren eller någon som tillhörde besättning­
en å sådant fartyg,

2. om brottet begåtts av någon som tillhör försvarsmakten på ett område

där en avdelning av försvarsmakten befann sig eller om det begåtts av

' Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93: FöU5, rskr. 1992/93:67.

2676

' Senaste lydelse 1990:416.

¬

background image

någon annan på ett sådant område och avdelningen befann sig där for

SFS 1992:1154

annat ändamål än övning,

3. om brottet begåtts vid tjänstgöring utom riket av någon som är

anställd i utlandsstyrkan inom försvarsmakten,

4. om brottet förövats mot Sverige, svensk kommun eller annan menig­

het eller svensk allmän inrättning,

5. om brottet begåtts inom ett område som ej tillhör någon stat och

förövats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild

inrättning eller mot utlänning med hemvist i Sverige,

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage,

försök till sådana brott eller folkrättsbrott, eller

7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat for brottet är

fängelse i fyra år eller däröver.

5

�&tal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller luftfar­

tyg av utlänning som var befälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget

eller eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot utländskt
intresse, må ej väckas utan att förordnande därom meddelas av regeringen
eller den regeringen b emyndigat därtill.

�&tal för brott, som förövats utom riket, må väckas allenast efter förord­

nande som i första stycket sägs. Utan dylikt förordnande må dock åtal
väckas, om brottet förövats

1. å svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller

någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg,

2. av någon som tillhör försvarsmakten på ett område där en avdelning

av försvarsmakten befann sig,

3. vid tjänstgör ing utom riket av någon som är anställd i utlandsstyrkan

inom forsvarsmakten,

4. i Danmark, Finland, Island eller Norge eller på fartyg eller luftfartyg i

reguljär trafik mellan orter belägna i Sverige eller någon av nämnda stater,

eller

5. av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt

intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

�~ På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll

(J ustitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1986:645.

2677

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.