SFS 1973:918

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1973:918
730918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:918

om ändring i brottsbalken;

Utfärdad den 23 november 1973.

den 18 dec. 1973

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om brottsbalken,
dels att 38 kap. 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 26 kap. 12, 14, 1'5, 18�20 §§, 27 kap. 4 och 6 §§, 28 kap.

5, 7�9 §§, 29 kap. 8 §, 30 kap. 11 §, 34 kap. 4�6 §§, 37 kap. 7�9 §§

samt 38 kap. 9 § skall ha nedan angivna lydelse.

26 kap.

12 § �vervakningen handhaves av övervakningsnämnd. �vervakare

förordnas av nämnden. Skyddskonsulent hos nämnden får dock för­

ordna övervakare för tiden intill dess nämnden beslutat i frågan.

Har till övervakare förordnats annan än skyddskonsulent hos över­

vakningsnämnden, skall övervakningen stå under överinseende av så­
dan konsulent.

14 § Den frigivne skall under prövotiden iakttaga skötsamhet, efter

förmåga söka försörja sig samt i övrigt ställa sig till efterrättelse vad
som åligger honom enligt denna balk eller enligt föreskrift eller an­

visning som meddelats med stöd därav. Har han förpliktats ersätta ge­
nom brottet uppkommen skada, skall han göra vad i hans förmåga

står att fullgöra denna skyldighet.

15 § När det finnes skäl att antaga att den frigivne för sin anpassning

i samhället behöver stöd av särskild föreskrift om vad han har att

iakttaga under prövotiden, må sådan föreskrift meddelas för viss tid

eller tills vidare. Särskild föreskrift må avse

1. vistelseort eller bostad under viss tid, högst e tt år åt gången,
2. utbildning eller arbetsanställning,

3. läkarvård, nykterhetsvård eller annan vård eller behandling i eller

utom sjukhus eller annan dylik inrättning.

Har den frigivne förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada,

må meddelas föreskrifter rörande tid och sätt för skadeståndsskyldig­
hetens fullgörande i den mån sådana föreskrifter ej med hänsyn till

den frigivnes ekonomiska situation och övriga omständigheter kan an­

tagas motverka hans anpassning i samhället.

18 § Iakttager den frigivne icke vad som åligger honom enligt denna

balk eller enligt föreskrift eller anvisning som meddelats med stöd
därav, äger övervakningsnämnden, utom att förordna om övervakning
eller meddela föreskrift enligt 15 §, besluta att varning skall meddelas
den frigivne.

1 Prop. 1973; 131, JuU 35 , rskr 306 .

1851

¬

background image

SFS 1973: 918

19 § Har villkorligt frigiven allvarligt åsidosatt sina åligganden ocli

kan det antagas att han icke skall låta sig rätta genom annan åtgärd

som övervakningsnämnden äger vidtaga, må nämnden förklara den

villkorligt medgivna friheten förverkad.

20 § �&tgärd som avses i 18 § må ej beslutas efter prövotidens ut­

gång. Beslut om åtgärd som avses i 19 § må meddelas även efter prövo-
tidens utgång, därest frågan av övervakningsnämnden upptagits dess­

förinnan.

27 kap.

4 § Den dömde skall under prövotiden iakttaga skötsamhet och efter
förmåga söka försörja sig.

6 § Iakttager den dömde icke vad som åligger honom till följd av

den villkorliga domen, må domstol, om åklagare före prövotidens ut­
gång anhängiggör talan därom, efter omständigheterna

1. besluta att varning skall meddelas den dömde,
2. meddela föreskrift enligt 5 § eller ändra tidigare meddelad före­

skrift,

3. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd

för brottet.

�&tgärd enligt första stycket 1 eller 2 må ej beslutas efter prövotidens

utgång.

Undanröjes den villkorliga d omen, skall vid påföljdens bestämmande

skälig hänsyn tagas till böter som jämlikt 2 § ådömts jämte den vill­

korliga domen.

28 kap.

5 § Skyddstillsyn skall vara förenad med övervakning från prövo­

tidens början.

Finnes övervakning icke längre vara erforderlig, skall förordnas om

dess upphörande. När skäl äro därtill, må den dömde ånyo ställas

under övervakning.

�vervakning skall upphöra utan särskilt förordnande, när två år av

prövotiden har förflutit. Anses den dömde av särskilda skäl vara i be­

hov av förlängd övervakning, må förordnas om övervakning för tiden
därefter, dock längst till prövotidens utgång.

Beslut enligt denna paragraf meddelas av övervakningsnämnd.

1852

7 § Iakttager den dömde icke vad som åligger honom till följd av
domen å skyddstillsyn, äger övervakningsnämnden, utom att förordna
om övervakning eller meddela föreskrift enligt 26 kap. 15 §, besluta att
varning skall meddelas den dömde.

�&tgärd som avses i denna paragraf må ej av övervalcningsnämnden

beslutas efter prövotidens utgång.

⬢ /

¬

background image

8 § Har den domde allvarligt åsidosatt sina åligganden och kan det

SFS 1973: 918

antagas att han icke skall låta sig rätta genom åtgärd som övervaknings­
nämnden äger vidtaga, skall nämnden hos åklagare göra framställning

att vid domstol föres talan om undanröjande av skyddstillsynen eller

om behandling varom stadgas i 3 §.

Talan som nu sagts skall anhängiggöras före prövotidens utgång.

9 § Undanröjes skyddstillsynen, skall rätten bestämma annan på­
följd för brottet. Därvid skall skälig hänsyn tagas till vad den dömde

undergått till följd av domen å skyddstillsyn samt till böter som enligt

2 § ådömts jämte skyddstillsynen; och må fängelse ådömas på kortare
tid än för brottet är stadgat.

Finnas tillräckliga skäl ej föreligga att undanröja skyddstillsynen,

må rätten i stället besluta åtgärd som avses i 7 § eller, om den dömde

fyllt aderton år, förordna att han skall undergå behandling enligt 3 §.
Föres talan om sådan behandling, må i stället beslutas undanröjande
av skyddstillsynen eller åtgärd som avses i 7 §. Har prövotiden utgått,

må ej beslutas åtgärd som avses i 7 §.

29 kap.

8 § Iakttager den som vårdas utom anstalt icke vad som åligger

honom enligt denna balk eller enligt föreskrift eller anvisning som med­

delats med stöd därav, äger övervakningsnämnden, utom att meddela

föreskrift enligt 26 kap. 15 §, besluta att varning skall meddelas honom.

30 kap.

11 § Iakttager den som vårdas utom anstalt icke vad som åligger

honom enligt denna balk eller enligt föreskrift eller anvisning som
meddelats med stöd därav, äger övervakningsnämnden, utom att med­
dela föreskrift enligt 26 kap. 15 §, besluta att varning skall meddelas
honom.

34 kap.

4 § Tillämpas 1 § 1 eller 2 beträffande någon som villkorligt fri­
givits f rån fängelse, må den villkorligt medgivna friheten förklaras för­
verkad; dömes enligt 1 § 2 till fängelse på viss tid, skall sådan förkla­

ring meddelas, om ej särskilda skäl äro däremot.

Beslutas ej förverkande enligt första stycket, äger rätten besluta åt­

gärd som avses i 26 kap. 18 § eller förlänga prövotiden med högst

ett år utöver den vid frigivningen bestämda tiden.

Förverkande eller åtgärd som nyss sagts må ej beslutas, med mindre

fråga därom uppkommer i mål vari den frigivne häktats eller erhållit

del av åtal före prövotidens utgång.

1853

¬

background image

SFS 1973: 918

5 § �r den tidigare ådömda påföljden villkorlig dom, må förordnande

enligt 1 § 1 meddelas allenast med avseende å brott som begåtts före
prövotidens början.

Tillämpas 1 § 1 eller 2, må rätten besluta åtgärd som sägs i 27 kap.

6 § 1 eller 2 eller förlänga prövotiden till tre år, dock endast om fråga
därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller erhållit del av

åtal före prövotidens utgång.

Undanröjande av villkorlig dom enligt 1 § 3 må ej ske, med mindre

fråga därom uppkommer i mål vari den dömde häktats eller erhållit

del av åtal inom ett år från prövotidens utgång.

6 § �r den tidigare ådömda påföljden skyddstillsyn, må rätten vid

tillämpning av 1 § 1 eller 2 besluta åtgärd eller behandling som avses
i 28 kap. 9 § eller förlänga prövotiden till högst fem år.

Dömes med tillämpning av 1 § 3 till fängelse, skall vid straffets be­

stämmande gälla vad i 28 kap. 9 § stadgas.

Beslut enligt första stycket eller beslut om undanröjande av skydds­

tillsyn må ej meddelas, med mindre fråga därom uppkommer i mål
vari den dömde häktats eller erhållit del av åtal före prövotidens ut­
gång.

37 kap.

7 § Den som dömts till fängelse äger hos kriminalvårdsnämnden på­

kalla prövning av övervakningsnämnds beslut i ärende om villkorlig

frigivning.

�tnöjes villkorligt frigiven icke med övervakningsnämnds beslut

angående övervakning enligt 26 kap. 11 §, förordnande av övervakare
enligt 26 kap. 12 §, föreskrift enligt 26 kap. 15 § eller åtgärd enligt
26 kap. 18, 19 eller 22 §, äger han hos kriminalvårdsnämnden påkalla

prövning av beslutet.

8 § Den som dömts till skyddstillsyn må genom besvär hos hovrätt

föra talan mot övervakningsnämnds beslut angående övervakning en­
ligt 28 kap. 5 §, förordnande av övervakare enligt 28 kap. 6 §, åtgärd

enligt 28 kap. 7 eller 11 § eller föreskrift som avses i 26 kap. 15 §.

Besvärstiden räknas från den dag då han erhöll del av beslutet.

9 § �tnöjes icke den som dömts till ungdomsfängelse eller interne­

ring med övervakningsnämnds beslut om förordnande av övervakare
enligt 29 kap. 7 § eller 30 kap. 10 § eller med nänmdens beslut enligt
29 kap. 8 eller 11 § eller 30 kap. 11 eller 14 § eller angående föreskrift

som avses i 26 kap. 15 §, äger han hos ungdomsfängelsenämnden eller

interneringsnämnden påkalla prövning av beslutet.

1854

38 kap.

9 § Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket, 28

kap. 11 § eller 34 kap. 10 § andra stycket, 12 eller 13 § eller 15 §

¬

background image

såvitt angår tillämpning av 10 § andra stycket länder omedelbart till

SFS 1973: 918

efterrättelse, om ej annorlunda förordnas. Detsamma gäller avgöranden
enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5, 6 eller 8 § angående
föreskrifter, prövotid eller tid för ungdomsfängelse.

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § andra stycket eller 34 kap. 6 § att

någon som ej fyllt tjugotre år skall undergå behandlig varom stadgas

i 28 kap. 3 §, äger rätten förordna att beslutet skall gå i verkställighet

utan hinder av att det ej vunnit laga kraft. Sådant förordnande må ock

meddelas i fråga om beslut jämlikt 34 kap. 8 § om återintagning i an­

stalt av den som undergår ungdomsfängelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Står den som dömts till slcyddstillsyn under övervakning vid ikraft­

trädandet, skall övervakningen ej på grund av ändringen i 28 kap. 5 §

upphöra utan särskilt förordnande före utgången av mars 1974, om ej

prövotiden utgår dessförinnan.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.