SFS 1974:753

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1974:753
740753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:753 Lag

Utkom frän t tycke, O�� ändring i b rottsbalken;

den 10 dec. 1974

utfärdad den 22 november 1974.

Kung]. Maj:t förordnar med riksdagen' att i brottsbalken skall in­

föras en ny paragraf, 15 kap. 4 a §, av nedan angivna lydelse.

15 KAP.

4 a § Om någon under straffansvar inför domstol i Danmark,

Finland, Island eller Norge lämnar osann uppgift eller förtiger san­
ningen, dömes han för osann utsaga inför nordisk domstol till påföljd

enligt 1 §, om utsagan här i riket skulle ha avgivits under laga ed eller

under försäkran som avgives i eds ställe, och enligt 2 §, när fråga är om
utsaga av part i tvis temål. Begås gärningen av grov oaktsamhet, dömes

för ovarsam utsaga inför nordisk domstol till påföljd enligt 3 §.

Bestämmelserna i 4, 14 och 15 §§ äger motsvarande tillämpning på

gärning som avses i fö rsta stycket.

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

1596

Prop, 1974:95, JuU 28, rskr 297.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.