SFS 1975:293

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1975:293
750293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

⬢ ..⬢'t-'

SFS 1975:293 Lag

utkom från trycket

O"�� ändring i brottsbalken;

den 10 j uni 19 75

utfärdad den 7 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken,
dels att 38 kap..4, 6, 8 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 34 kap. 18 §, av nedan

angivna lydelse.

34 kap.

18 § Uppkommer fråga om utlämning till Sverige för verkställighet

av dom, varigenom någon dömts till fängelse, ungdomsfängelse eller

internering som gemensam påföljd för två eller flera brott, och kan

utlämning enligt den främmande statens lagstiftning ej ske för alla
brotten, skall domstol, efter anmälan av åklagare, undanröja den

gemensamt ådömda påföljden och döma till påföljd för den

brottslighet, för vilken utlämning kan äga rum.

Vad som föreskrives i första stycket skall även gälla, då fråga

uppkommer om att svensk brottmålsdom, som avser två eller flera

brott, skall verkställas utomlands i enlighet med lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och

hinder mot verkställighet föreligger enligt den främmande statens

lagstiftning såvitt avser något eller några av br otten.

It

38 kap.

4 § Anmälan jämlikt 34 kap. 10, 12 eller 15 § göres hos första domstol

i något av målen.

Ansökan jämlikt 34 kap. 13 § göres hos den rätt som först avgjort

det mål vari dö mts till internering.

Anmälan jämlikt 34 kap. 18 § göres hos den rätt som först dömt i

målet.

6 §2 Nämnd skall deltaga vid underrätts avgörande av fråga, som
avses i 2 § ell er i 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 §, 30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 §

andra stycket, 12 §, 13 §, 15 § s åvitt angår tillämpning av 10 § andra

stycket, eller 18 §. Detsamma skall gälla i fråga om undanröjande av

påföljd enligt 34 kap. 1 § 3, förverkande av villkorligt medgiven frihet

eller annan åtgärd enligt 34 kap. 4 §, åt gärd enligt 34 k ap. 5 §, åtgärd
eller behandling enligt 34 kap. 6 § samt återintagning i anstalt eller an­

nan åtgärd enligt 34 kap. 8 eller 9 §.

Vid av görande av fråga, som avses i 27 kap. 5 § andr a stycket eller 28

kap, 11 §, är underrätt domför med en lagfaren domare.

; }Nl

504

I Prop. 1975:35, JuU 13, rskr 112.

^ S enaste lydelse 1969:259.

N,

¬

background image

8 § I mål om åtgärd enligt 2 § eller 27 kap. 5 § andra stycket eller 6 §,

SFS 1975: 293

28 k ap. 9 §, 30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra stycket, 12 eller 13 §
eller 15 § såvitt angår tillämpning av 10 § andra stycket skall underrätt
lämna den dömde tillfälle att yttra sig. Begär han att bliva muntligen
hörd skall tillfälle därtill beredas honom. 1 mål om å tgärd enligt 34 kap.

18 § skall den dömde lämnas tillfälle att yttra sig där så är möjligt.
Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

�&tgärd enligt 28 kap. 11 § må beslutas utan att tillfälle beredes den

dömde att yttra sig.

9

Rättens beslut om åtgärd enligt 27 kap. 5 § andra stycket, 2'8 kap.

11 § eller 34 kap. 10 § andra stycket, 12 §, 13 §, 15 § såvitt angår
tillämpning av 10 § andra stycket, eller 18 § länder omedelbart till

efterrättelse, om ej annorlunda förordnas. Detsamma gäller
avgöranden enligt 27 kap. 6 §, 28 kap. 9 § eller 34 kap. 4, 5, 6 eller 8 §

angående föreskrifter, prövotid eller tid för ungdomsfängelse.

Avser beslut jämlikt 28 kap. 9 § andra stycket eller 34 kap. 6 § att

någon skall undergå behandling varom stadgas i 28 kap. 3 §, äger
rätten, om förhållandena påkalla det, förordna att beslutet skall gå i

verkställighet utan hinder av att det ej vunnit laga kraft. Sådant
förordnande må ock meddelas i fråga om beslut jämlikt 34 kap. 8 § om
återintagning i anstalt av den som undergår ungdomsfängelse.

fete

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1974: 205.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.