SFS 1976:510

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1976:510
760510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i.,: '

SFS 1976:510

Utkom från trycket

den 28 juni 1976

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om brottsbalken

dels att 16 kap. 15 § och 21 kap. 15 § skall upphöra a tt gälla,
dels att 16 kap. 16 § skall ha nedan angivna lydelse.

16 kap.

16 § Den som för oljud på allmän plats eller eljest offentligen beter sig på
sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, dömes för förar-

gelseväckande beteende till böter , högst femhundra kronor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestänmer.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76: 113, JuU 37, rskr351.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.