SFS 1977:492

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1977:492
770492.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:492

Lag

Likom Iran trvckci

oiTi ändring 1 b rottsbalken*,

(Jen 2 7 jii ni 1^77

utfärdad den 9juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att i brottsbalken skall införas en

ny paragraf, 16 kap. 15

av nedan angivna lydelse,

16 kap.

I 15

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller

' Prop. 1976/77:121, JuU;35.rskr 329.

1212

^ Förutvarande 16 kap. 15 § upp hävd genom 197 6:510 (jfr 1976:905).

¬

background image

flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom

SFS 1977: 492

föranleder onödig säkerhetsåtgärd, dömes för fulskt larm till böter eller

fängelse i högst två år.

Den som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande

anordning föranleder onödig utryckning av polis, brandkår, ambulans, mi­
litär, sjöräddning eller annat organ för allmän bevakningstjänst, dömes för
missbruk av larmanordning till böter.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1977.

På regeringens väg nar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.