SFS 1986:444

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1986:444
860444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 5 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 9§ brottsbalken skall ha

följande lydelse.

16 kap.

9

En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på

grund av han s ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbe­

kännelse genom att inte gå ho nom till handa på de vi llkor som näringsid­
karen i sin verksam het tillämp ar i förhåll ande till andra, skal l dömas för

olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på

den som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en närings­
idkares vägna r samt på den som är anställd i allm än tjänst eller inn ehar

allmänt uppdrag.

För olaga diskriminering dömes även anordnare av allmän samman­

komst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om

han diskr iminerar någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller
etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra h onom tillträde till
sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.

SFS 1986:444

Utkom från trycket

den 19 juni 1986

' Prop. 1985/86:98, SfU 20, rskr. 301.

^ Senaste lydelse 1970:225.

879

¬

background image

SFS 1986:444

Denna lag träder i Icraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

0

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.