SFS 1990:1009

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1990:1009
901009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1009

om ändring i brottsbalken;

utkom från t racket

den 30 november 1990

utfärdad den 22 novem ber 1990.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 38 kap. 14 § skall up phöra att gälla,
dels att i 26 kap. 11, 14 � 16 §§, 28 kap. 6 a §, 37 kap. 10 § samt 38 kap.

12 och 13 §§ ordet "skyddskonsulent'" i olika böjningsform er skall bytas ut
mot "frivårdsmyndighet" i motsvarande form,

dels att 26 kap. 12 och 13 § § och 37 kap. 7 § skall ha följ ande lydelse.

26 kap.
12

�vervakningen och kriminalvården i frihet i övrigt bedrivs under

ledning av frivårdsmyndigheten. Myndigheten forordnar också �vervaka­

re och kan vid behov förordna en eller flera personer att biträda vid

�vervakningen.

13 §' Den frigivne skall, om han står under övervakning, hålla övervaka­

ren under rättad om sin bostad, sin arbetsanställning och andra förhållan­

den av betydelse for övervakningen, på kallelse inställa sig hos övervaka­
ren och i övrigt enligt hans anvisningar upprätthålla förbindelse med
honom. I den mån frivårdsmyndigheten har bestämt det, gäller vad som
nyss har sagts om övervakaren även tjänsteman vid f rivårdsmyndigheten

eller annan person.

37 kap,

7 §" Den som har dömts till fängelse får begära prö vning av en frivårds-

myndighets beslut enligt 26 kap. 11 § , 12 § andra meningen eller 13 §

' Prop. 1989/90: 154. l990/91:JuU2, rskr. 14.

' Senaste lydelse 1983:240.

' Senaste lydelse 1983 : 240.

' Senaste lydelse 198 8: 942.

1855

¬

background image

SFS 1990:1009

andra meningen hos den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsom­

råde frivårdsmyndigheten är verksam. Nämnden får också självmant ta
upp ett sådant beslut till omprövning och i övrigt fatta beslut i ett ärende,
vars avgörande enligt någon av de bestämmelser som har angetts nu

ankommer på frivårdsmyndigheten. Frivårdsmyndigheten kan hänskjuta
ett sådant ärende till nämnden för avgörande.

Om den som har dömts till fängelse inte är nöjd med ett beslut av en

övcrvakningsnäinnd enligt 26 kap. 11. 15, 18, 19 eller 22

får han hos

kriminalvårdsnämnden begära prövning av beslutet.

Kriminalvårdsnämndcn kan i sam band med beslut om villkorlig frigiv-

ning enligt 26 kap. 9 § meddela såda nt förordnande om �vervakning som

enligt 11 § samma kapitel ankommer på frivårdsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den I januari 1991.

På regeringens vägna r

LAILA FRE IVALDS

Göran Rosenberg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.