SFS 1969:259

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1969:259
690259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 259

Lag

om ändring i brottsbalken;

given Slockbolms sloll den 2 9 maj 1969,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: alt Vi, med riksdagenh funnit

gott fö rordna, att 38 kap. 6 § brottsbalken skall erhålla ändrad lydelse på

sätt nedan anges.

38 KAP.

ö §.

Kämnd skall deltaga vid underrätts avgörande av fråga, som avses i 2 §

eller i 27 kap . 6 §. 28 leap. 9 §, 30 kap. 8 § eller 34 kap. 10 § andra stycket,

12 eller 13 § eller 15 § såvitt angår tillämpning av 10 § a ndra stycket. Det­

samma skall gälla i fråga om undanröjande av påföljd enligt 34 kap. 1 § 3,

förverkande av villkorligt medgiven frihet eller annan åtgärd enligt 34 leap.

4 §, åtgärd enligt 34 kap. 5 §, åtgärd eller behandling enligt 34 kap. 6 § samt

återintagning i anstalt eller annan åtgärd enligt 34 kap. 8 eller 9 §.

Vid avgörande av fråga, som avses i 27 kap. 5 § andra stycket eller 28 kap.

U §, är underrätt domför med en lagfaren domare.

Donna lag träder i Icxaft den 1 januari 1971. Konungen kan dock förordna

3d de nya hestämmel serna skall gälla från tidipre tidpunkt, va^^'id fö rord-

öandel får begränsas till viss eller vissa underrätter.

.Vid huvudförhandling, som påbörjats före lagens ilaaftträdande, samt

vid � verläggning och omröstning i anslutning därtill skall äldre bestämmel­

ser om rättens sammansättning och om omröstning alltjämt gälla.

' I'rop. ]9G9; 44; ILU 38J Rskr 283.

¬

background image

7^ ⬢ iiXOW

⬢>: 'iivi4 !-�

572

19G9 ⬢ Nr 259 ocli 260

nol Ilia som vederbör hava sig hörsMiigen att eftcrrätta Tiii yiiet

Del alla SOT

undersiirivit och med Vart kungi. sijij

visso hava Vi delta

belträfla iålit.

Stocicholms slott den 29 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HEIIMAX K LIXG

tiss

tet

(jt

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.