SFS 1970:489

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1970:489
700489.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 489

el

Lag

om ändring i brottsbalken;

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götesocb

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 14 kap, 5 § brottsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

' �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

- �ndringen innebär att tredje stycket upphävs

-⬢>

= �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

« Prop. 1909; 168, ILU 1970: 44, rsk r 263.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 489-.och 490

1137

- 14 kap.

,

,

.

, ⬢ ⬢ ⬢

, v

⬢⬢ ⬢ .. .

. , .

, .

- a

; jOm någon utan loy anbringar eller eljest förfalskar annans namnteckning

ciler sig'iiatur på alster av konst eller brukskonst eller på annat dylikt verk

och därigenom giver sken av att denne bestyrkt sig vara upphovsman till

verket, domes för signaturförfalskning till fängelse i högst två

.år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

�r brottet

fyra år. ' '

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

,

.

>⬢ .'n!:.

'''⬢

t- . '

⬢ i

⬢-

" . ' '

.

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.