SFS 1970:224

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1970:224
700224.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1970 ⬢ Nr 224

tftkom från trycket den U juni 1970

Nr 224

Lag

om ändring i brottsbalken;

ffiuen Stockholms slott den 27 maj 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om brottsbalken förordna,

dels att 16 kap. 8 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas en ny paragraf, 16 kap. 8 a §, av nedan an­

givna lydelse.

16 KAP.

8 §.

Den som offentligen eller eljest i uttalande eller annat meddelande som

sprides bland allmänheten hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp

av \dss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller

med viss trosbekännelse, domes för hets mot folkgrupp till fäng­

else i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

8 a §.

Näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av

hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse

genom att icke gå honom till handa på de villkor näringsidkaren i sin verk­

samhet tillämpar i förhållande till andra, dömes för olaga diskrimi­

nering till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad i första stycket sägs om näringsidkare äger motsvarande tillämpning

på den som är anställd i näringsverksamhet och annan som handlar på

näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst, vari

han har att gå allmänheten till handa.

För olaga diskriminering dömes även anordnare av allmän sammankomst

eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan anordnare, om han

diskriminerar någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska

ursprung eller trosbekännelse genom att vägra honom tillträde till sam­

mankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 16 kap. 8 §, när det förslag till änd­

ring i tryckfrihetsförordningen som riksdagen antagit som Adlande med an­

ledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 87 till 1970 års riksdag slutligt

antagits och erhållit kraft av grundlag, och i övrigt den 1 juli 1970.

» Prop. 1970: 87, ILU 41, r slcr 261.

¬

background image

474

1970 . Nr 224

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen. hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

CARL LI DBOM

Nr 224,

arL.Stocldjolm 1970. Kungl. Boktryckeriet, p. A. Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.