SFS 1970:225

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1970:225
700225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 225�227

utkom frän trycket den ll juni mo

Nr 225

Lag

om ändring i brottsbalken;

given Sofiero den 5 juni 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om brottsbalken^ förordna,

dels att 16 kap. 7 oeb 9 §§ samt 19 kap. 10 § skall upphöra att gälla,

dels att 16 kap. 8 a § skall betecknas 9 §,

dels att 5 kap. 5 §, 16 kap. 5 och 11 §§ samt 19 kap. 11 och 16 §§ skall ha

nedan angivna lydelse.

5 KAP.

5 §.

Brott som

allmän synpunkt.

Har förtal

av åklagare.

Innebär brott som avses i 1�3 §§, att någon genom förgripelse å främ­

mande makts statsöverhuvud som vistas bär i riket eller å främmande

makts representant bär i riket kränkt den främmande makten, må brottet

åtalas av åklagare utan binder av vad som stadgas i första stycket. �&tal

får dock ej ske utan förordnande av Konungen eller den Konungen bemyn­

digat därtill.

16 KAP.

5 §.

Den som

sex månader.

I ringa fall skall ej dömas till ansvar. Vid bedömande huruvida ringa fall

föreligger skall särskilt beaktas, om det förelegat endast obetydlig fara för

att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

�r brottet

fyra år.

11 §.

Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande

förfarande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka all­

män anstöt dömes för otillåtet förfarande med pornogra­

fisk bild till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller

1 Prop. 1970:125, ILU 47, rslcr 267.

= 16 kap. 8 a § införd genom 1970: 224.

I:'

' .Y

i ,

¬

background image

476

1970 . Nr 225 ocli 226

den som med posten sänder eller på annat sätt tillställer någon pornogra­

fisk bild utan föregående beställning.'

19 KAP.

(3

rJs/'

11 §.

^

Om gärning som avses i 3 eller 4 kap. innebär, att någon genom förgri-

pelse å främmande maltts statsöverhuvud eller representant bär i riket

Icränker den främmande malcten, må dömas till fängelse i högst två år, om

å brottet eljest kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst fyra år,

om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst två

år. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning, om främmande makt

kränkes genom att någon gör intrång i lokal som innehaves av dess repre­

sentation eller gör skada därå eller å egendom som där finnes.

16 §.

Olovlig underrättelseverksamhet eller olovlig värvning eller försök, för-

beredelse eller stämpling till olovlig underrättelseverksamhet må ej utan

Konungens förordnande åtalas av åklagare.

Gärning som avses i 3 eller 4 kap. och innebär sådan ki-änkning av främ-

mande malit som i 11 § sägs, så ock försök, förberedelse eller stämpling till

gärning som nu sagts eller underlåtenhet att avslöja sådan gärning må ej

^j..j

heller åtalas av åklagare utan förordnande av Konungen eller den Konungen

'

bemyndigat därtill.

i-u

b
Ki!i

.'Jui'

Denna lag träder i Icraft, såvitt avser 5 kap. 5 §, 16 kap. 5 § samt 19 kap.

11 § och 16 § andra stycket den 1 juli 1970 och i övrigt, när det förslag till

ändring i tryckfrihetsförordningen som riksdagen antagit såsom vilande

med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 125 till 1970 års riksdag

ii

slutligt har antagits och erhållit lo-aft av grundlag.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.