SFS 1967:942

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1967:942
670942.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1 .

s.

5-

Jt

h

h
tr

O

JVr 942

Lag

om änarad lydelse av 30 Jcap. 7 § och 31 kap. 3 § brottshalfcen;

given Stockholms sloit den 15 d ecember 1967.

nADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

6oU för ^T-,^ A o n II n g, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

fad

7 § och 31 kap, 3 S brottsbalken^ skall erhålla änd-

se pä sätt nedan anges,

⬢30 kap,

t^en dömde är i varaktigt behov av sluten psykiatrisk vård

f ^P^cialsjukhus for psykiskt utvecklingsstörda och beredes ho-

; sS "ltd

R5kr 400,

⬢jUelse av 30 kap. 7 § och 31 hap, 3 § se 196G: 205.

¬

background image

1967 ⬢ Nr 942 och 943

�~n,n cfler iil'umiien av minsla liden sådan vård med sLöd av lagen om bp.

redande av slulen j)SYkialrisk vård i vissa fall eller 35 § lagen angående

omsorger om vissa psykiskt nlvccklingsslörda, ma mlernenngsnämnden

lorordna om interneringens upphörande.

31 kap.

3§.

Kan den som ])egåll hroltslig gärning, enligt vad som framgår av förcsleri-

ven medicinsk utredning, beredas värd med stöd av lagen om beredande av

slulen psykiatrisk vård i vissa fall eller vård i specialsjiikbus med stöd av

35 §⬢ lag en angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, må rät­

ten," o]u den finner behov av sådan vård föreligga, förordna att han skall

överlämnas till sliden psijkiairisk vård eller vård i specialsjuklms för psij.

kiskt ntvccklingssiörda. �m gärningen icke begåtts under inflytande av sin­

nessjukdom, sinncsslöbet eller annan själslig abnormitet av så djupgående

natur, att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, må dock sådant

förordnande meddelas allenast såframt särskilda skäl äro därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Innehåller utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning", som avgivits

före ilu-aftträdandet, att den misstänkte kan beredas värd med stöd av lagen

0711 b eredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, skall rätten, om skäl

föreligger till det, inhämta yttrande av medicinalstyrelsen huruvida vård i

specialsjiikbus bör komma i fråga.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Yi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(.lusLitiedcpartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.