SFS 1965:280

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1965:280
650280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 280

Lag

om ändring i brottsbaUcen;

given Stockholms slott den 3 Juni 1965.

ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

^ förordm'^

mf'i

® ^' g L- att Vi, med riksdagen^ funnit

^"(iradlvdf.]

" :

21 kap. 18 § brottsbalken skola erhålla

'.vuuse pa salt nedan anges.

20 kap.

�r

<^51er s uspension.

Som f"

� ell år,

<3ärmeff^ något fall, att ämbetsman deltager i strejk

"''Nnat at^'lrden^

stridsålgärd efter beslut av arbetstagarförening som

21 kap.

�^'(iosät[gj, ] ⬢

18 §.

'"⬢'"f". o f�I⬢s^^

som ej är imderkastad ämbetsansvar, av försum-

osklcldighet vad honom åligger enligt reglementen,

^ ^ er andra allmänna bestämmelser, särskilda föreskrifter el-

I; Rsl.:r 2G7.

¬

background image

gQg

1965 . Nr 280 odi 281

ler tjänstens Ijeskaffenhet, dömcs. om ej gärningen utgör tjänstemmf^,

eller eljest är särskilt belagd med straff, för tjänstefel till disciS^

Beträffande krigsman, som ar anställd \nd krigsmakten, äga bestämS?

na i 20 k ap. 4 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

�r felet �

ett är.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till jltomtrs

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sia
belvräfla låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1965,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN EitNa

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.