SFS 1965:726

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1965:726
650726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGS SAMLING

1965 ⬢ Nr 726 och 727

Utkom fi-ån trycket den 23 dcc. 1%5

Nr 726

Lag

om ändrad lydelse av 16 kap. 13 § brottsbalken;

given Stockholms sloii den 17 december 1965.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven d c s iv o n u n g, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 16 kap. 13 § brottsbalken skall erhålla ändrad lydelse på

sätt nedan ang ives,

16 KAP.

13 §.

Om någon, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på

annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, domes för djurplågeri

till b öter e ller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.
Del alla s om vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi delta med egen hand underskrivit och ined Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms s lott den 17 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

Uusliticdcpartcmentel)

HERMAN KLING

' P^op. 19C5; 13R.

31; Bskr 408.

>58000. Svcnsl: förfallningssamling 1965, Nr 726 och 727

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.