SFS 1965:620

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1965:620
650620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1965 ⬢ Nr 620�»625

Ulkom"från trycket den 17 dec. 1965

Nr 620

Lag

om ändring i brottsbalken;

given Stockholms slott den 3 december 1965.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: alt VI, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 26 kap. 6�10 och 23 §§ brottsbalken skola erhålla änd­

rad lydelse på sätt nedan angives.

26 kap.

6 §,

Den som undergår fängelse på viss tid må villkorligt frigivas sedan två

tredjedelar av tiden eller, om särskilda skäl föreligga, halva tiden avtjänats,

Frigivning må dock ej ske förrän verkställigheten pågått minst f3Ta må­

nader.

7 §.

Vid prövning av fråga om villkorlig frigi\Tiing skall särskilt beaktas den

dömdes uppförande under anstaltstiden och sinnesriktning vid den tid då

frigivningen ifrågasättes, hans beredvillighet att ersätta genom brottet upp­

kommen skada samt de förhållanden i \'ilka han skulle komma att försät­

tas efter frighmingen.

8 §.

Verkställas samtidigt flera fängelsestraff, skall \'id tillämpning av 6 §

hänsyn tagas till den sammanlagda fängelsetiden. Som fängelse anses här-

Tidd även förvandlingsstraff f�r böter.

Om verkställighetstiden,

� bestraffningen verkställts.

Såsom avtjänad

3 § sägs.

Fråga om villkorlig frigivning prövas av den övervakningsnämnd till

vars verlcsamhetsområde fångv^årdsanstalten hör.

10

_

I beslut om villkorlig frigivning skall fastställas en prövotid av minst ett

och högst tre år eller, om den tid som vid frigivningen återstår av straffet

överstiger tre år, högst fem år.

23 §.

Förklaras villkorligt medgiven frihet förverkad, skall med avseende a

frågan om ny villkorlig frigivning återstoden av straffet anses såsom njdt

' Prop. 1965:159; L'U 37; Rskr 378.

327�C5S000. S vensk författningssamling 7965, Nr 620�626

¬

background image

1168

1965 ⬢ Nr 620 och 621

straff. Domes

villkorlig frigiv

os i cke den frigivme samtidigt till fängelse på viss tid, må docl-

igivning äga rum ändå att tid som i 6 § sägs icke gått till ändV

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966. Den som dä undergår fänael

se på viss tid, ej under sex månader, skall vdllkoiiigt frigivas från dett"

straff senast när han avtjänat fem sjättedelar av tiden.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Värt kun"! sirr-n

bekräfta låtit.

^ ^

Stockholms slott den 3 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.