SFS 1966:295

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1966:295
660295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 295

Lag

om ändrad lydelse av 30 kap. 7 § och 31 kap. 3 § hrottsbalkenj

given Stockholms slott den 16 juni 1966

^ i GUSTAF ADOLF, med Guds uåde, Sveriges, Götes o ch

Vendes Konung, gora veterligt att Vi, med nksdagenL

gott förordna, att 30 kap 7 § och 31 kap 3 § brottsbalken skola erhälia

andrad lydelse på satt nedan angives

1 Prop

�3 L,>L J4 och 50 Rsl r 268

>0

t'å

¬

background image

1966 . Nr 295 och 296

gg^

30 kap.

7 §.

Ucfimies alt den domde ar i varaktigt behov av sluten psykiatrisk vård

�~h lieredcs honom efter utgången av minsta tiden sådan vård S

stöd av

l�~äea om beredande av s uten psykiatrisk vård i vissa fail, må internering!

nämnden forordna om interneringens upphörande.

^

31 kap.

3 §.

i:mi ticn som begått brottslig gärning, enligt vad som framgår av före­

skriven medicinsk utredning, beredas vård med stöd av lagen om beredan­

de av slu ten psykiatrisk vård i vissa fall, må rätten, om den finner behov

av sådan vård föreligga, förordna att han skall överlämnas till sluten psy­

kiatrisk vård. Om gärningen icke begåtts under inflytande av sinnessjuk­

dom. sinnes slöhet eller annan själslig abnormitet av så djupgående natur, att

den måste anses jämställd med sinnessjukdom, må dock sådant förordnan­

de meddelas allenast såframt särskilda skäl äro därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Har någon i ull ätande över sinnesimdersökning som avgivits före nämnda

dag f örklarats vara i behov av vård på sinnessjukhus, skall förklaringen

anses innebära att vård kan beredas honom med stöd av lagen om beredande

avsluten psykiatrisk vård i vissa fall.

Den som vid ikraftträdandet överlämnats till vård enligt sinnessjuklagen

skall anses överlämnad till sluten psjddatrisk vård.

Det alla som vcderbiir hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskri\'it och med Vårt kuiigl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 16 juni 1966.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.