SFS 1966:188

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1966:188
660188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1966 ⬢ Nr 188 och 189

"

trycket den a jmulMe

Nr 188

Lag

om ändrad lydelse av 37 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken;

. . given Stock holms slott den 3 juni 2966. .

^ i GUSTAF ADOLF, m e d .G u d s nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung g ö r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott farordna, att 37 kap. 1 och. 2 §§ brottsbalken skola erhålla ändrad ly­

delse på sätt nedan anges.

, 37 k.ap.

' ⬢ ⬢ ⬢

överv.iknmgsnämnds verksamhetsområde �

av Konungen.

�vervakningsnämnd består av fem ledamöter, om ej Konungen förordnar

att viss nämnd skall hava flera ledamöter. Nämnden är beslutför med ordfö­

rande och två ledamöter. I brådskande fall, så ock i ärenden av mindre vikt

äger ordföranden ensam besluta ä nämndens vägnar. Sådant beslut skall an­

mälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Konungen äger � ⬢�.� är stadgat.

2^.

Konungen förordnar ordförande i �vervalmingsnämnd samt ersättare som

v|d f örfall för ordföranden tjänstgör, i hans ställe. Vid förfall för både ord-

foranden och hans ersättare förordnas tillfällig ersättare av den hovrätt, in­

om vars domkrets nämnden har sitt huvudsakliga verksamhetsområde. Ord­

föranden skall vara lagfaren och erfaren i domafvärv; ersättare skall vara

lagfaren.

, ⬢

-

�vriga ledamöter och ersättare för dem utses av länsstyrelsen i det län, in­

om villcet nämnden har sitt huvudsakliga verksamhetsområde. De böra hava

erfarenhet beträffande ungdomsvård eller arbetsförmedling eller eljest i all­

männa värv.

Ledamot och annan än tillfällig ersättare utses för fem år. Avgår ledamot

eller annan än tillfällig ersättare före tidens utgång, utses ny ledamot eller

ersäUare för återstående tid. Tillfällig ersättare förordnas för högst sex må­

nader.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

^TPgift lUlvommit från trycket i Svensk författningssamling.

' Prop. 19(16:83: mU 31; Rskr 217.

133�G6SöO(?. Svensk förfatfningssamling i�66, h'r lS8 och ISS

¬

background image

h

1966 « Nr 188 och 189

Det a lla som vederbör ha\a sig hörsamhgen att eflerratta. TiU^iermg.

usso hava Vz d etta med egen hand iindeiskrmt och med V^t kmmi
belcräfta låtit

'

Stockholms slott den 3 juni 1966.

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.